Цистит касаллигини даволаш

Авваламбор йўтал касалига чалинган бемор доимо бал?амини иложи борича чи?ариб ташлашга ?аракат ?илиши лозим. Кечаси ётганда ёнида ярим сувли идиш бўлиб, бал?амни шунга ташлаб туриши керак. Хал? табобатида бу касални узил-кесил даволаш усуллари ва сон-сано?сиз дори-дармонлар бор. Биз улардан энг му?имларини таклиф ?иламиз. Уйлаймизки, бизнинг усулимиз ва дори-дармонимиз хал??а маъ?ул бўлади.

Жигар + 4 см, талок + 3 см.

Остеоартроз: лечение, профилактика, симптомы

 • Сурункали панкреатитклиникаси диагностикаси
 • Эзофагитлар. Кизилунгач пептик яралари.
 • Йугон ичак колитлари.Нооспецифик ярали колит.
 • Мафкура нима?
 • Кургазмали куроллар ва воситалар:

 • Эзофагит
 • 3. Амбулатория шароитида темир танкислиги камконлиги (ТТК) жуда куп учрайди. Жахон согликни саклаш ташкилоти маълумотларига кура темир танкислиги холати ер куррасининг хар бир туртинчи ахолисида аникланади. Иктисодий бакувват мамлакатларда камрок учрайди. Масалан, АКШ да, факатгина 0,2 фоиз эркаклар, 2,6 фоиз тугиш ёшидаги аёллар ва 1,9 фоиз менопауза давридаги аёллар ТТА билан хасталанганлар. Айрим мамла-катларда бу курсаткичлар салмоги анча юкори. Масалан, Россияда темир етишмовчилиги 2 ёшгача булган болаларда 30 фоизни, хомиладорларда 60 фоизни ва фертил ёшидаги аёл-ларда 30 фоизни ташкил килади. Республикамизда хам камконликка чалинган беморларнинг асосий кисми (шу жумладан тугиш ёшидаги хотин-кизлар ва хомиладорларда хам) ТТК экаилигини эслатиб куймокчиман. Бугунги маърузада шунинг хам ва иккинчидан, УАШ га айнан улар аксарият мурожаат килганликлари учун ва демак, бу борада УАШ ТТК патогенези, диагностикаси ва даволаш тактикаси масалаларида чукур билимларга эга булишлари кераклигини хисобга олиб-камконликнинг айнан шу турига тухталамиз.

  2. Дастарбош гиехи+буйимодарон+эрман+калампирмунчок аралашмасидан 1 ош кошик олиб, 1 литр кайнок сувда дамлаймиз.Хар куни овкатдан олдин 3 махал 1 пиеладан ичилади.3КУН.

  УАВ тактикаси.Диагнозни тасдиклаш учун кушимча текширув усуллари;

 • Уткир буйрак етишмовчилиги: классификацияси, диагностикаси, даволаш принциплари
 • Несахарный диабет, сопровождающийся невозможностью восполнить нехватку воды;
 • Ошкозон касалликлари - панкреатит белгилари даволаш.

  3.Ошковок уругини майдалаб 1 ош кошикдан кунига 3 махал истеъмол килинади. 3 КУН.

 • Клиникага 45 ешли бемор келди. Шикоятлари:нафас чикариш кийин булган хансираш, кийин ажралувчи балгамли хуружсимон йутал,умумий холсизлик. Хуружлар буек хидидан кейин кучайган. Объектив:бемор мажбурий холатда кулларини стул суянчигига тираб утирибди. Тери копламлари кукимтир рангда. Перкуссияда кутисимон товуш эшитилади. Упкада катта хажмдаги курук хуштаксимон хириллашлар эшитилади. НОС мин.га 28 та. Пульс мин.га 96 та.
 • Ут тоши касаллиги дискенизияси нима
 • Билет №35

 • Ахло?ий тарбия деганда нимани тушунасиз?
 • Шулар натижасида мамлакатимизда оналар ва болалар улимининг салмокли камайишига эришилган булса хам, лекин катор холларда хамон ЭГК бевосита ёки бевосита оналар улимига сабаб булмокда, ёхуд тугиш жараёнида огир асоратларга олиб келмокда. Бу хасталиклар орасида камконлик алохида урин тутади. Бунга сабаб авваламбор унинг Республикамиздаги тугиш ёшидаги хотин-кизлар хамда хомиладорлар орасида кенг таркалганлиги булса (барча ЭГК орасида у айрим вилоятларда 60-70 фоизни ташкил этиб учрайди), иккинчидан унинг тугиш жараёнида салбий таъсир этиб турли огир асоратлар келтириб чикаришидир. Бу касаллик 47,3 фоиз холларда тугиш жараёнида турли асоратлар келиб чикишига сабаб булади. Бу ракамлар Коракалпогистонда 90 фоизга, Бухорода 74,8 фоизга, Тошкент шахрида 72,1 фоизга, Фаргонада 60,7 фоизгача тенгдир.

 • Сердечная недостаточность, характеризующаяся застоем в венах и задержкой днем жидкости;
 • • Оилавий турмуш куришга шайланаётган йигит ва кизларни тиббий нуктаи назардан киши организмининг етилиш даври, аввало улар соглом булишлари, никох гигиенаси ва жинсий хаёт хамда келажакда соглом фарзанд хакидаги билимлардан хабардор этиш борасида махсус дастурлар билан мунтазам иш олиб бориш;

  1. Истеъмол килинган озик-овкатлар таркибида темир моддасининг камлиги ва рационал овкатланмаслик.

  5. Таснифи ва клиник манзараси: ТТК клиник куринишига тухталишдан олдин 1994 йилда жахон согликни саклаш экспертлари томонидан хотин-кизларда гемоглобин курсаткичининг 120 г/л, хомиладорларда эса 110 г/л ва ундан юкориси меёрида деб кабул этилганлигини эслатиб утмокчимиз. Шундан келиб чикиб улар беморларда гемоглобин микдори 92-118 г/л (хомиладорларда 92-108 г/л) оралигида булса — енгил, 72,0-90,0 г/л -уртача огирликда ва 70 г/л хамда ундан пастини — огир даражадаги ТТК (шу жумладан хомиладорларда хам) деб бахолашни таклиф этадилар ва биз хам бундан сунг амалиётдаги шифокорларимиз ушбу курсаткичлардан фойдаланишлари лозим деб хисоблаймиз. Шу уринда соглом аёлларда хам хомиладорли?ца коннинг суюклашиши хамда унинг зардобининг ошиши билан кечиши ва катор холларда баъзан шифокорлар бу холни «хомиладорлик анемияси» деб нотугри талкин килишадилар, бунга сабаб уларда кон хажми 20% га эритроцитлар массасини 20% га кадар купайиши булса — хомиладорликнинг 32-34 хафталигидан эса гемоглабиннинг 10-15 фоизга — эритроцитларни 10-12% га кадар камайиб кетишидир. Лекин аксарият холларда хомиладорлик яширин кечаётган кам конлигининг намоён булишига сабаб булишини унутмаслик керак. Бемор таснифини куйидаги касалликнинг огирлик даражаси билан бир каторда уни келтириб чикарувчи асосий этиологик омилни хам курсатиш максадга мувофикдир.

  2. Темир танкислиги холати.

  ОСТРИЦАЛАР — узунлиги 3-12мм булган куртлардир. Одам организмида асосан ингичка ва йугон ичакда яшайди. Одамга огиз ва бурунга тушадиган чанг оркали юкади. Острицалар орка чикарув тешигига урмалаб чикиб тухум куяди ва унинг кичишишига сабаб булади. Острицалар одамга ифлос куллар ва озик овкат махсулотлари оркали хам юкиши мумкин. Хар бир инсон ,гижжа юктирмаслиги учун хожатга бориб келгач ва хамда уйку олдидан ва уйкудан кейин орка чикарув тешиги атрофини совунлаб ювиши керак. Агар острицалар булса ,албатта ич кийими кийиб етиши ва ювингандан кейин орка чикарув тешик атрофига вазелин суртиб куйиш керак.

 • Диафрагманинг кизилунгач тешиги чурралари.
 • Цистит касаллигини даволаш - Лечение потнеции

  Бу гижжалар асосан кулини яхши ювмайдиган болаларда куп учрайди.Бемор иштахаси пасайиб, кунгли айниб туради, уйкуси бузилади, тажанглашади, коринда огриклар кузатилади ва айрим холларда ичак тутилиб колиши мумкин.

 • Арбузы хорошо «промывают» почки, они показаны при воспалениях мочеполовой системы и патологий сердца;
 • Хурматли хамкасблар!

  2. Камконлик патогенези, ташхиси, даволаш ва профилактикасига оид 5 та укув жадваллари.

  микдори — мг хисобида):

 • УЗИ почек (для определения остаточного объема урины).
 • Антидепрессанты: Флуоксетин.
 • Турли этиологияли сурункали гепатит
 • Уролог может назначить пациенту вести дневник для записи количества посещений туалета на протяжении трех дней. По итогу исследований определяется дальнейших ход терапии.

 • Боль внизу живота;
 • 5. Темир танкислиги анемиясини таснифи ва клиник манзараси.

 • УНЕ: клиникаси, диагностикаси.
 • Проба Зимницкого (для определения концентрационной возможности почек);
 • Метилурацил свечи, таблетки, мазь - инструкция по

 • Временная никтурия у мужчин образуется при кризовых состояниях и тахикардии;
 • Ярали колитни даволаш усуллари
 • Ошкозон яраси ва ун икки бармок ичак яраси
 • Узбекистон республикаси конституцияси качон кабул килинган?
 • Уткир гломерулонефрит аниклаш классификация даволаш
 • Ошкозон кислота-ишкор холатини аниклаш (Ph-метрия
 • ТРИНИХЕЛЛАЛАР- узунлиги 4мм булади,одамга чучка гушти ва еввойи хайвонлар гуштини еганда юкади.Касаллик юкканда беморнинг куз ва ковоклари шишиб, иситмаси чикади, мушаклари огрийди, баъзан оек ва кул панжалари шишади. Кейинчалик гавда ват ил мушакларида хам огрик пайдо булади, тирсак ва тизза бугимларида харакат бузилади.Терига тошма тошиши,ошкозон ва ичакларда бузилиш кузатилади, бош огрийди. уйку бузилади.

 • Жигилдон диафрагмаси грижаси
 • Моча выходит каплями или очень тонкой струей;
 • Полное недержание, невозможность контроля начала процесса мочеиспускания.
 • 3. Аёллар организмида темир алмашинувининг физиологик хусусиятлари.

  Юкоридаги белгилар билан кузатиладиган камида 3 касалликни санаб утинг;

  Инфекционный цистит

 • Исследование мочи;
 • Агар антибиотик тавсия килсангиз даволаш жараенини кандай бошкарасиз?

 • Сурункали пиелонефрит: этиологияси, патогенези, даволаш ва профилактикаси.
 • Профилактика никтурии

 • Ошкозон раки
 • Диагноз куйиш учун энг мухим ахамиятга эга текширув усули;

 • Продолжительная задержка перед выходом урины;
  • Бемор 30 еш, клиникага харакатланишда хансираш, чап эпигастрий сохасидаги кучли огрикка, холсизликка шикоят килиб келди. Объектив: тери ранги "сутли кахва"рангида, елкада геморрагик тошмалар бор. Тана харорати субфебрил,совуккотиш кузатилади. Юрак чапга кенгайган, унг томон 2 ковурга орасида ва Боткин нуктасида диастолик шовкин. Упкада узгаришлар йук. Жигар 2 см га катталашган, талок катталашган,огрикли, бироз зичлашган. Аускултацияда периспленит белгилари. Кон анализи: Нb 60 г/л, эритр 2,8*1012/л, лейк 4,0*109/л, ЭЧТ 60 мм/час. Сийдик анализи: нис.зичлиги 1020, оксил 0,66%0, сийдик чукмасида 1 неча узгарган ва узгармаган эритроцитлар, бир неча лейкоцитлар.

   Билет №31

   • Жахон соглйкни саклаш ташкилоти маълумотларига кура ер куррасида икки миллиардга якин киши камконлик билан касалланган;

  • Портал гипертензия: классификацияси
  • Портал гипертензия: давоси.
  • Сизнинг эхтимолли дастлабки диагнозингиз;

  • Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун мо?иятини тушунтириб беринг. Нима учун
  • Метилурацил свечи при геморрое применение gemorroiutekenah.iam3d.ru

   1.Ясси чувалчанглар- трематодалар ( сургичлар ва цестодалар еки лентасимон чувалчанглар).

   5 Бемор Г. 20 еш, врачга умумий холсизликка,тана хароратининг кутарилиши, шиллик-йирингли балгамли йуталга,хансирашга шикоят килиб келди. Касаллик 10 кун олдин куйидаги белгилар билан бошланган:бурун битиши,йутал,бош огриши,узича даволанган. Кеча ахволи огирлашган -тана харорати 38,4*Сга кутарилган. Объектив: Тана температураси 38,6*С. Умумий ахволи урта огирликда. Териси тозаюзи кизарган. НОС 1мин.да 30 марта. Кукрак кафасини курганда узгаришлар йук.Перкуссияда унг томонда курак остида перкутор товуш тумтоклашган. Аускультацияда шу жойда огир нафас,майда пуфакчали кучли нам хириллашлар эшитилади Юрак тонлари бугик. Пульс 1 мин.да 98та,ритмик. А/Д 110/60 мм.с.у.га тенг..Тили ок караш билан копланган. Абдоминал патология аникланмади.

   2.Юмалок чувалчанглар (аскаридалар, килбош гижжа, острица, анкилостомида, трихинелла ва бошкалар).

   Билет №7

   В чем опасность заболевания

   2. Жумхуриятимиз ахолиси орасида ошкозон ичак тизими касалликлари кенг таркалганликлиги, хамда даволашда баъзан жаррохлик усуллари ишлатилиши, шу билан бирга гижжали беморларни куплиги, темир моддасининг ичакларда сурилишининг камайишига ва пираворд натижада катор холларда ТТК келиб чикишига сабаб булиши мумкин.

  • Бемор К. 28 еш, врачга куйдаги шикоятлар билан мурожат килди: тана хароратининг кечаси 37,3Сга кутарилиши, тунги терлаш,курук йутал, умумий холсизлик, иштаха пасайиши. Узини 2 ойдан бери касал хисоблайди. Объектив: тана харорати 37С, умумий ахволи урта огирликда, териси тоза, нам. Перкуссияда кукрак кафаси унг томонида II-III ковургалар орасида перкутор товушнинг тумтоклашиши аникланилди. Аускультацияда бронхиал нафас, пастки сохаларда якка курук хириллашлар эшитилади. Юрак тонлари бугик, ритмик. ЮКС-94 минутига, АД 115/80 мм сим уст. Абдоминал патология аникланмади.
  • Также сделать прочнее сердечную мышцу позволяют твердые породы сыров, их необходимо съедать до 100 граммов в день;
   1. Анамнезадиан: Бола 5 кун аввал огзида мебель михини уйнаб туриб калкиб кетген. Юкоридаги шикоятлар билан 5 кундан сунг мурожат этган.

    Билет №8

    «Оналик ва болаликни мухофаза килиш, ёш авлод саломатлигини мустахкамлаш, уни маънавий, ахлокий ва жисмоний жихатдан тарбиялаш. унга ватанпарварлик ва Она-юртга мехр-мухаббат туйгусини сингдириш, шунингдек болалар манфаатлари йулида хайрия фаолиятини ривожлантириш ишлари кенг куламда амалга оширилишини таъминлаш керак». Узбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг «Соглом авлод учун» орденини таъсис этиш тугрисидаги фармонидан.

    Диета при аллергии

    Ташхислаш: ТТК ташхислашда коннинг умумий тахлилида гемоглобин микдори камайганлйгини курсатади (гемоглобин иложи булса оптик улчамларда — гемоглобинометр, колориметр, ФЭК да аникланганлиги маъкул, чунки Сали гемометрида 30%гача хатолик булиши мумкин). Агарда беморда кон йукотиш булмаса ТТК бошланиш даврида эритроцитлар сони камаяди.

    Маслахатга кайси мутахассисларни жалб килиш керак?

   2. Прием диуретиков и некоторых лекарственных средств на ночь, а также спиртного и чая.
   3. Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги (жигилдон кайнаши билан намоён булувчи рефлюкс)
   4. Билет №43

   5. Маънавий баркамол инсон деганда кимни тушинасиз?
   6. — Терининг куриши, огиз бурчакларини бичилиши, товоннинг ёрилиши;

    Билет №22

    3. Диагнозни тасдиклаш учун кандай кушимча текширувлар утказилиши зарур;

   7. Мальабсорбция, мальдигестия
   8. Проблемы с накоплением:

    Билет №4

   9. Олий мажлисг сайловлар кандай тартибда утказилади?
   10. Билет №46

   11. 13 ешли киз тана хароратининг 37,5*С га кутарилишига ва холсизликка шикоят килади. Ота-онасининг гапига кура кизида сунгги пайтларда тез чарчаш, кулнинг ноаник харакатлари натижасида тугри езолмаслик. нуткнинг ноаниклиги каби белгилар кузатилган. Курикда умров ости, корин, билакнинг езувчи юзаларида окиш-пушти рангдаги узуксимон тошмалар тошган. Конда лейкоцитоз ва ЭЧТ ошиши аникланган
   12. Бузгунчи гояларга кандай гоялар киади?
   13. Аденома щитовидной железы чем опасна

    Шошилинч ердам кетма-кетлигини тузинг ва хар бир боскични тушунтиринг.

   14. Кизилунгач саратони.
   15. 329

   16. Кизилунгачнинг хавфсиз усмалари .
   17. Кизилунгач рентгеноскопиясида контраст модданинг онщозондан кизилунгачга окиб чикиши

   18. 34 ёшли аёл авж олиб борувчи кон айланиш етишмовчилиги б-н касалхонага олиб келинди. Анамнезидан (10 йилдан буён) вакти- вакти билан кузиб турувчи сурункали гайморит, унг жагости сохаси рецидивланувчи лимфаденити билан касалланган. Объектив: ахволи урта огирликда. Ёноклари "капалаксимон" кукимтир, акроцианоз. Пальпацияда юрак чуккисида диастолик титраш, I тон кучайган, туш суягидан чапда II ковургалар орасида II тон кучайган. Юрак чегаралари перкутор хамма томонга кенгайган. Аускультацияда "бедана" ритми, упка артериясида акцент ва иккиланиш, протодиастолик ва пресистолик шовкин зшитилади. КБ 110/70 мм.сим.уст. ЮКС 80 та мин. ЭКГ да синусли тахикардия, ЮЭУ унгга силжиган, II, aVF, VI- V2 улашларда ST сегмент пастга силжиган ; S тишча V5-V6 улашларда чукур; III, aVF, VI-V2 улашларда Т тишчаси икки фазали. Рентгенографияда-юрак бели текислашган.

    Билет №25

    4. Ушбу текширишларда кандай узгаришлар ни кутмокдасиз;

    — Сочининг ингичкалашиши, тез синиши ва куплаб тушиши;

    Куйидагилар аёллар организмидаги темир алмашинувини бузилишига олиб келувчи асосий омиллар хисобланади.

    1. Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 4 касалликни курсатинг;

    По характеру мочи, образуемой за сутки, выделают:

    УАВ тактикаси ва даволаш тамойиллари (номедикаментоз ва медикаментоз).

   19. Одатда усимлик озукалари таркибидаги темир моддаси хайвон махсулотлари таркибидагига караганда ёмонрок сурилади. Энг куп бу макроэлемент айникса бузок гушти таркибидан сурилади. (22% га кадар). Аммо хайвонлар гуштли таркибидаги темирнинг яхши сурилиши учун хам улар усимликлар ва полиз махсулотлари масалликлари билан бирга тайёрланган булиши лозим эканлиги илмий манбаъалар исботланган. Шу уринда фитин, танин (чой, кофе, кокао) кальций тузлари, тухум сариги, антацидлар (сут ва сут махсулотлари) темирнинг ичакларда сурилишига салбий, таркибида аскарбин, янтар, лимон кислоталари, фруктоза сакловчи озукалар аксинча ижобий таъсир этишни яна бир бор эслатиб утмокчимиз (овкат каллорияси хомиладорликнинг биринчи даврида 2500-2700 ундан кейинги даврларида 2900-3200 ккал. булиши керак). Куйида биз I жадвалда республикамиз ахолиси куп истеъмол киладиган махсулотлар таркибидаги темир микдорини келтирдик. Агарда учунчи гурухга кирган беморлари согломлаштириш учун юкорида келтирилган чала тадбирлар кифоя булса, биринчи хамда иккинчи гурухни даволашда улар билан бир каторда патогенетик усул — темирли дорилар ва алохида холларда катор бошка препаратлардан фойдаланилади. ТТК ни даволаш уч боскичда утказилади: гемоглобинни меъёрига келтириш, темир захирасини купайтириш-ферропрофилактика ва касалликни кайталанишини чеклаш яъни рецидивни олдини олиш. Иккинчи гурух беморларда эса захирани тулдириш ва рецидивни олдини олишга каратилган чоралар курилади. ТТК даволаш учун беморларга темир сакловчи дориворлар тулик даво дозасида 2-3 ой давомида (гемоглобин меъёрига етгунга кадар) берилади. Даволанувчида касаллик субъэктив белгиларининг камайиши ва бир икки хафтадан сунг гемоглобин курсаткичининг кутарилиши тадбирларининг ижобий эканлигидан дарак беради.

    Пульс хар хиллиги сабабини тушунтиринг

    5. Темир моддасининг нотугри таксимланиши ва бошкалар.

    Билет №10

    Дори препаратлардан: Гельминтокс-250, Маритон(Хиндистон), Зентел, Кюраворм (Хиндистон) ва шунингдек гижжа хайдовчи Пижма ва Кассиа уруги.

    • Камконлик туфайли купинча аёлларда улимга олиб келувчи ёки оналарни бир умрга ногирон булиб колишига сабаб булувчи гипотоник кон кетишлар, кечки токсикозлар салмокли уринни эгаллайди, аксарият хомиланинг вактидан олдин, чакалокнинг эритропоэз фаолиятининг сусайиши билан тугилиш хамда катор холларда аклан ва жисмонан заиф бола дунёга келиши кузатилади;

    7.    ?ар куни ов?ат билан бир бо? кўк саримсо? пиёз ейиш.

    Даволаш;

    Билет №36

    ЙЎТАЛ КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШ

   20. Сурункали гастрит клиника аниклаш даволаш
   21. Даво режаси.

    Билет №17.

   22. Йугон ичак дивертикуллари, унинг асоратлари
   23. Диагнозни тасдиклашда энг мухим текширув усулини айтинг;

   24. Жигар циррози: классификацияси. клиник кечиши. Давоси
   25. Билет №5

   26. Ут йули дискинезияси
   27. Бемор Б. 26 ёш, врачга куйидаги шикоятлар б-н мурожат килди: тез чарчаш, хансираш, бош огриши, кунгил айниши, юзида шиш. 15 ёшида уткир гломерулонефрит касаллиги билан касалланган. Шундан кейин бош огриши, холсизлик, сийдаги узгаришлар колган. Касаллигини совкотиш билан боглайди. Объектив: тана харорати 37,2*С. Умумий ахволи уртача огирликда. Териси курук окимтир, юзи шишган, оёкларида шишлар кузатилади. Юракнинг чап нисбий бугиклик чегараси чап урта умров чизигида. Юрак тонлари ритмик, бугик. ЮКС минутига 78 марта. АД 150/100 мм.сим.уст. тенг. Тили нам, окимтир караш б-н копланган. Корни юмшок, огриксиз.

    Билет №37.

    Кандай кушимча текширувлар утказилиши керак?

    Диагнозни тасдикдаш учун энг мухим ахамиятга эга текширув усуллари ва уларнинг меъёрий курсаткичлари;

   28. Билет №2

   29. Бемор С. 36 ёшда, УАВ га мурожаат килди. Касаллик тарихидан аникланишича, бемор бир неча марта стационарда жигар хасталиги буйича даволанган, сунгги марта, 6 йил илгари жигар катталашганлиги, унг ковурга ости сохасида доимий булмаган огриклар, тери копламларининг тук рангда эканлиги ва юзида туклар йуадиги аникланган. Текширувларда тери копламлари кулранг-саргиш рангда, кескин камхаракатлик, сувга ташналик аниаданди. АБ 90/60 мм сим.уст.га пасайган. Жигар +8-10 см, енгил асцит.
   30. Оксигенотерапиянинг техникасини айтинг.
   31. Дуоденитлар этиопатогенез клиника аниклаш даволаш
   32. ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ. ХОМИЛАДОРЛИК КАМКОНЛИГИ

    Никтурия (частое ночное мочеиспускание): причины, лечение, профилактика

   33. Бемор Я. 32 ёшда, кррин чап ёнбош сохасида дардсимон огриклар, кон ва йиринг аралаш, тез-тез суюк ич келиши, ёлгон чакириклар, кувватсизлик, тана вазнининг камаииши, юкори тана хароратига шикоятлар билан мурожаат килди. Касаллик тарихидан: узини 4 йилдан бери касал деб хисоблайди. Ахволи ёмонлашуви 1,5 ойдан бери давом этади. Куздан кечирганда: умумий ахволи урта огирликда. Тери копламлари рангпар. Тана вазни меъёрига нисбатан кам. Упкаларида везикуляр нафас. Юрак тонлари бугиклашган, ритмик. Томир уриши бир дакикада 100 марта. Тили ок-саргиш караш билан крпланган. Корин шишган, чап ёнбош сохада огрикли, пайпаслаганда ичаклар зичлашган. Жигар ковурга ёйи равогидан +3-4 см туртиб чиккан.

    Барча беморларда одатда ранг курсаткич пасайиши кузатилса хам лекин унинг гемоглобин синтези бузилиши билан боглик булган толасемия, профирия, кургошин билан захарланиш ва бошка катор холатларда кузатилишини эсдан чикармаслик керак. ТТК эритроцитларнинг ранги пасаяди (гипохромия), хар хил рангдаги (анизахромия) эритроцитлар пайдо булади. Гемоглобиннинг камайиши эритроцитларда микроцитоз, анизоцитоз ва пайкилоцитозларни келтириб чикаради. Темир етишмовчилиги холати ва ТТК ташхислашда кон зардобидаги темир (меъёридан камайган булади), трансферин (меёридан купайган булади) ва ферритин (камайган булади) микдорини аниклаш лозим. (1-иловада катор лаборатория текширувларининг соглом одамлардаги курсаткичлари келтирилган). Касалликни огир даражаларида зардобдаги умумий оксил микдори 60 г/л, альбумин микдори эса 50 г/л, дан пастга тушиб кетади. Хомиладорликни учунчи даврида эса уларда гиперкоагуляция белгилари пайдо булиб бу хол томир ичида коннинг ивиши (ДВС) синдромидан нишона хисобланади. Юкоридагилар билан бир каторда биз шифокор ва лаборатор-асосий текширишларсиз (буни урта тиббиёт ходими хам утказиши мумкин) текширилувчини «шартли бемор» ва «шартли соглом» гурухларга ажратиш имконини берадиган иккинчи иловада келтирилган жадвалдан фойдаланишни тавсия этамиз. Бу жадвалдан фойдаланилганда 15% хатолик кузатилса хам у купрок темир танкислиги холатида ва енгил ТТК учраганларда булади. Лекин шифокор ва лаборатория ходимларининг ишини енгиллаштириб иктисодий тежамкорликни таъминлашга олиб келади. Мабодо текширилувчи «шартли бемор» гурухида булса унда ТТК ташхисини тасдиклаш учун 3-иловада келтирилган тарзда шифокор куриш ва лаборатор текшириш усуллари утказилади.

    Синдромларни ажратинг.

   34. Бемор А. 34 ёшда, унг ва чап ковурга ёйи ости сохасида, юрганда кучаядиган огрикларга, тана хароратининг кутарилиши, совук котиш, бурундан тез-тез кон окиши, тана вазни кескин камайганлигига шикоятлар билан мурожаат килди. Бундан 10 йил олдин грипп огир шаклда утказган, шундан сунг коринда огрик ва диспептик аломатлар безовта кила бошлаган. Куздан кечирганда: куз шиллик пардаси иктерик, териси мис рангида, огиз бушлиги шиллик кавати корамтир рангда. Корин шишган, якдол асцит хисобига жигар ва талокни пайпаслаш мушкул.
   35. Йугон ичак усмалари.
   36. Вазиятли масала Бемор В. 44ешда, врачга кунора буладиган холсизликка, нафас чикариш кийинлигига, умумий холсизликка, тез чарчашга шикоят килиб келди. Хуруждан кейин кам микдордаги шишасимон балгам ажралган. Бемор 3 йилдан бери касал,хар йили юкоридаги шикоятлар безовта килади, июнь ва июль ойларида симптомлар йуколади.Ўз касаллигини якин кишисини йўкотиш билан боглайди.Беморни 7 ва 13 ешли икки нафар боласи булиб уларда хам бўгилиш хуружлари бўлиб туради. Беморнинг онаси ва бувисида хам бўгилиш хуружлари кузатилган.Беморда кулупнай ва пенициллинга нисбатан аллергия бор. Объектив: Умумий ахволи ўртча огирликда.Бемор кўлини стул четига тираган холда ўтирибди.Териси тоза,кўкимтир.Кўкрак кафаси бочкасимон,ўмров усти ва ости сохалари текислашган,ковургалараро масофа кенгайган, бўйин веналари бўртган, кушимча кўкрак мускулатураси иштирок килмокда. Нафас олиши кучли,хуштакли ва шовкинли,мин.га 26 марта. Перкуссияда кутичасимон товуш аникланади, упкани пастки чегараси ўрта кўлтик ости чизигидан 9ковурга сохасида,ўпка экскурсияси шу чизикда 2 см ни ташкил килади.Ўпкада сусайган везикуляр нафас фонида курук хуштаксимон хириллашлар нафас чикараетганда эшитилади. НОС мин.га 26 марта. Юрак тонлари аник,ритмик. А/Д 110/70 мм.с.у.га тенг. Абдоминал патология аникланмади. Пикфлоуметрияда нафас чикаришнинг энг юкори чуккиси 70%.

    Клиник диагнозни шакллантиринг.

    11.05.2017 11.05.2017 Davo

    4. Тугиш ёшидаги хотин-кизлар ва хомиладорлардаги темир танкислиги камкон-лигининг этиологияси ва патогенези.

    5. Мальдигестия синдромига тушунча беринг;

   37. Маънавий тарбия бош?а тарбия турларидан ?андай фар?ланади?
   38. Дунё микёсида камконликни олдини олиш даволаш ва бартараф килиш буйича муаммолари:

    Гельминтозда мехнат кобилияти пасаяди, болаларда ривожланиш оркада колади, яхши усмайди, хотира пасаяди,уйкуси нотинч булади ва хокоза.

   39. Бемор О. 20 ёш. Врачга коринда кучли огрик, огрикниинг овкатдан кейин 3-4 соат утгач, нахорда кучайишига, кам холларда тунги огрикларга, огрикнинг сут ичгандан кейин камайишига шикоят килиб келди. Ич котишига мойиллиги бор, озгин, иштаси сакланган. Бемор узини бир неча йилдан буён касал хисоблайди. Анамнезидан бемор куп чекади, алкогол куп истеъмол килади. Объектив: Умумий ахволи коникарли, тери коплами рангпар, тери ости ёг кавати яхши ривожланган. Упка ва юрак-кон томир системастда патология йук. Тили ок-саргиш караш билан копланган. Пальпацияда кориннинг унг томони, киндикдан юкорида огрик. Жига рва талок пайпасланмайди.

    Кандай кушимча текширув усуллари диагнозни тасдиклашдаёрдам беради;

    Инсонлар шифокорлар таъсирида носоглом турмуш тарзларидан кутилсалар ва уз саломатликлари хакида кайгуришни ургана олсалар — авлодларимиз янада согломлашадилар, демак буюк аждодларимиз барпо булишига ва кудратли давлат куришга асос солган буламиз. Бу маъсулнятли ишда шифокор ва айникса УАШ ута фаол катнашувлари даркор.

   40. Сийдик хайдовчи препаратлар классификацияси
   41. 4. Тугиш ёшидаги хотин-кизлар ва хомиладорлардаги темир танкислиги камконлигининг асосий этиологияси ва патогенези:

 • Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарида "Оммавий маданият" тў?рисида билдирилган фикрлар нималар?
 • Корин бушлиги томирларининг допплерографияси
 • • Усаётган бола учун она сути куёш нури барча тирик мавжудотлар билан усим-ликлар учун канчатак зарур булса — шунчалик зарур булади: соглом ва бакувват авлодни устириш учун хар бир она уз фанзандини кукрак сути билан бокишни ахолининг кенг ом-маси орасида таргиб этиш зарур.

  • Анемияларда кулланилиши керак булган тиббиёт текшириш варакаси УАШ фаолиятига кенг тадбик этилиши лозим (слайдга эътиборингизни беринг);

  Етилган гельминт хужайини организмида тухум куйиш еки личинка тугиш оркали купаяди.

  Билет №14

  Билет №6

 • Гепатитлар,Диф. диагностикаси
 • Снижают употребление кофе и спиртных напитков, особенно в вечерние часы;
 • Дисбактериоз. Дисбактериознинг комплекс ташхиси ва даволаш
 • Ушбу белгилар кузатиладиган камида учта касалликни курсатинг;

 • Гастритлар этиология клиника даволаш ва профилактика
 • Бемор 3. 32 еш. Шикоятлари- кўп микдордаги йирингли бадбўй хидли балгамли,кучли йўтал,харорат кўтарилиши,холсизлик,хансираш, кўкрак кафаси ўнг томонида огрик. Касаллик 1 хафта олдин совуккотишдан кейин бошланган.Врачга мурожат килмай ўзича аспирин ичиб юрган. Кеча умумий ахволи бирданига емонлашган,йўтал кучайган,кўп микдорда бадбўй хидли ажрала бошлаган. Объектив:харорати 38.5*С. Умумий ахволи ўрта огирликда,териси тоза,юзи кизарган. Перкуссияда кўкрак кафаси ўнг курак ости сохаси 7-8 ковургалар орасида перкутор товуш тумтоклашиши эшитилади.Бошка сохаларда ўпка товуши аникланади. Аускультацияда тўмтоклашган сохада бронхиал нафас,йирик ва ўрта калибрли нам хириллашлар эшитилади.Колган сохаларда везикуляр нафас.Юрак тонлари бугик,ритмик. Пульс 1 мин.да 102та А/Д 100/70 мм.с.у.га тенг. Абдоминал патология аникланмади.

  В зависимости от причин, провоцирующих никтурию, различают следующие ее формы:

 • Хеликобактер пилори инфекциясини турли усуллар билан (уреаз экспресс-тести, антитаначаларнинг Хеликобактер пилорига нисбатан харакатининг кон анализи)
 • В норме мужчина должен опорожнять мочевик не чаще одного раза за ночь. Если это происходит чаще, то можно говорить о признаках нарушения деятельности почек.

 • Ут-тош касаллиги даволаш
 • Энтеритлар даволаш
 • Таъсирланган ичак синдроми, колит, метеоризм
 • Мед полезен для сердца и укрепления иммунитета, рекомендуется употреблять по 2 чайные ложки трижды в день с молоком и отварами или отдельно.
 • — Огиз бушлигида гингевид, стоматит, глоссит, тишлари кариеси ва синишининг содир булиши хамда кизилунгачда дисфагияга шикоят;

 • Чрезмерная потливость;
 • Если к никтурии присоединяются другие болезни, например, цистит и пиелонефрит, добавляются следующие симптомы:

  Билет №33

  Беморда жигар ва талокнинг жарохатланиш характери ва сабабини айтинг.

 • Сариклик дифференциал диагностикаси
 • Билет №39.

  Тахминий диагноз куйинг.

  Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси

 • Дуоденит. Дуоденостаз
 • Миллий кадриятлар билан умумбащарий кадриятларни изохланг.
 • Ошкозон ва 12 бармокли ичак эрозиялари
 • 8.    ?ар кеча йўтал яхши бўлгунча оё? кафтига асал суртиб ётиш.

 • Фрукты, овощи едят в неограниченном количестве, но сочные продукты нельзя есть на ночь;
 • Хеликобактер нима тушунча беринг
 • Билет №9

 • Гиршпрунг касаллиги.
 • Мафкура, унинг мохияти, вазифалари ва жамият хаётидаги ўрни ("Миллий исти?лол ?ояси: асосий тушунча ва тамойиллари" рисоласи асосида).
 • Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги даволаш
 • Укрепить мышцу сердца помогут орехи: кедровые, грецкие. Также они оказывают тонизирующий эффект и уменьшают количество ночных позывов;
 • Гастроэзофагеал рефлюкс касаллигини даволаш
 • Хозирги кунда одамлар. хайвонлар ва усимликларнинг хисобига яшовчи паразитларнинг 15 мингдан зиед тури маълум. Уларни тиббиетнинг алохида сохаси— «Гельминтология» урганади.

  Билет №16

 • Неспецифик ярали колит.
 • Даволаш тадбирларини айтинг.

 • ва 12-бармокли ичак яра касаллиги.
 • Даволаш.

  • Жуда эрта турмуш куриш купинча бепуштликка, боланинг ой-куни етмай туги-лишига ва хомиланинг нотугри ривожланишига сабаб булади;

  УКТ: камкрнлик белгилари, лейкоцитозчапга силжиши билан, ЭЧТ ортган УПТ: енгил протеинурия. Конда: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, трансаминазалар, серомукоид, сиал кислота, фибрин микдори ортиши.

  Касалхонада текширилиб ярага карши даволанган.

  Барча гурухдаги беморларни даволашда авваламбор касалликни келиб чикишига сабабчи булган омилларга таъсир этиш максадга мувофикдир. Бунга овкатланишни тугри ташкил этиш, ошкозон-ичак тизимидаги мавжуд касалликларни даволаш, организмдаги кон кетишларнинг олдини олиш мавжудларини тухтатиш (айникса тугиш ёшидаги аёлларда хайз куриш давридаги меёридан ортик кон кетишларнинг) хамда темир модцасининг организмда куп сарфланиши ва нотугри таксимланишига йул куймасликлар киради. Шу уриида хомиладорликлар оралиги камида 3-4 йил булгандагина организмдаги темир моддаси бир меёрда сакланишини яна бир бор эслатмокчимиз.

 • Лекарства для улучшения работы мочевика: Оксибутинин;
 • ЙЎТАЛ ДАВОЛАШ

  6.    ?он босими йў? кишилар наъматак тал?онидан 3-ма?ал чой ?илиб ичишади.

 • Ошкозон саратони.
 • 4.    500 грамм анжир ?о?ини 4500 грамм сувда 1 кеча ?олдириб, секин 2 соат ?айнатиб, оч ?олда пар?ези билан 7 кун 3 ма?ал 50 граммдан ичилса, йўтал ва бал?амлар даф бўлади.

 • Яра касаллигит даволаш
 • Ошкозон яраси
 • Бемор Н. 18 ёш. Шифокорга куйидаги шикоятлар билан мурожаат килди: юзда ва оёкларида шиш, бош огриги, белдаги симилловчи огрик, умумий холсизлик, пушти хиралашган сийдик ажралишига. Узини 3 кундан буён касал хисоблайди. Утказган касалликлари: Грипп, 2 хафта олдин ангина б-н касалланган. Объектив: тана харорати 37,7*С, умумий ахволи урта огирликда, юзида, оёгида, товон ва болдирида шиш, териси рангпар. Нафаси везикуляр. Юрак тонлари ритмик, бугик, аортада II тон акценти эшитилади, пульс 84 та, ритмик, кучли. КБ 165/100 мм.сим.уст. Тили тоза, корни юмшок, огриксиз. Пастернатский симптоми икки томонлама енгил мусбат.

  УКТ: камконлик белгилари, лейкоцитозчапга силжиши билан, ЭЧТ ортган УПТ: енгил протеинурия.

  7. Хомиладорлик камконлиги умумий хулосалар ва мавзуга оид тавсия этиладиган асосий адабиётлар шархи.

 • Ошкозон ва 12-бармокли ичак яра касаллиги асоратлари.
 • Усиление отеков;
 • Билет №13

  Формы болезни

 • Кандли диабет: этиологияси, патогенези,аниклаш.
 • Жигар комаси: диагностикаси, бошка турдаги комалар билан диф. Диагностикаси
 • 3.    400 грамм асалга 70 грамм ?орамурч тал?онини аралаш- тириб, 1 кеча ?олдириб, 8 кун 3 ма?ал 1 чой ?ошикдан оч ?олда ейилса, йўтал ва бал?ам даф бўлади.

  огрик синдроми нима билан боглик?

  Гельминтлар 4 турга булинади.

 • СРК Сурункали колит
 • Одамда купрок аскаридалар, острицалар, килбош гижжалар учрайди.

  Тахминий ташхис. Текширув режаси. Даволаш.

  3. Организмда темир моддасининг куп сарфланиши.

 • Бунёдкор гояларга кандай гоялар киради?
 • Рефлюкс-эзофагит
 • 3. Республикамизда ТТК нинг тугиш ёшидаги хотин-кизлар ва хомиладорлар орасида кенг таркалишига асосий сабаблардан яна бири хомиладорликлар оралиги сакланмаслиги натижасида темирнинг организмда куп -сарфланиши хамда аёлларимизни согломлаштириш талаб даражасида эмаслигидадир. Биз юкорида курсатиб утганимиздек хомиладорлик даврида аёл организмида 1070 мг темир макроэлементи сарфланади ва тугиш хамда лактация даврида яна 150 мг дан (хажми 300 мг) бу модца танадан йуколади. Лекин шу билан бир каторда хайз куришнинг тухташи натижасидаги 40 мг га якин темир организмда тежалиб, хам бирмунча жадаллашиб (бир кеча-кундузда 2,5-3.0 баъзан 3,5 мг тенг), танадаги умумий сурилган ва тежалган темир микдори уртача 820 мг га етади. Шунга карамасдан темир биоэлементининг хомиладорлик даврида сарфланадигани ичакларда сурилган ва тежалганига каралганда 250 мг га куп булади (1070-820=250) ва соглом аёлда захирадаги темир хисобидан копланади. Агарда навбатдаги хомиладорлик бир йилдан сунг такрорланса унда 250 мг га кушимча 500 мг (тугиш давридаги кон кетиш ва лактация билан боглик булган) темир йукотиш хамда навбатдаги 1070 мг сарфланган темир кушилиб аёлда ТТК белгилари пайдо була бошлайди. Шундан келиб чикиб тугиш ёшидаги аёлларимизда ТТК асосий этиологик ва патогенетик омилларидан бири уларнинг лозим булган хомиладорлик оралигини сакланмасликлари натижасида эканлигига шубха килмаса хам булади.

 • Ошкозон ва 12 бармокли ичак яраси.Ошкозон усимтаси клиника аниклаш даволаш
 • Текшириш режасини тузинг.

 • Жигар циррози. клиник кечиши.
 • Демократия, демократик жамият нима?
 • Кардия ахалазияси.
 • Тахминий ташхис.

  2. Камконликни мухофаза килишнинг замонавий муаммолари.

  ГИЖЖА ВА УНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.

 • Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги П?-451-сон "Миллий ?оя тар?иботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тў?рисида"ги ?арордан келиб чи?адиган вазифаларни айтиб Беринг?
 • Отказ от употребления спиртного, особенно на ночь;
 • Атрофия мышц таза. В основном при таком состоянии развивается частое ночное мочеиспускание у женщин, так как их мышцы страдают при беременности и родах, но у мужчин тоже могут атрофироваться эти мышцы, например, при грыжах или травмах;
 • Пернициозная анемия, возникающая на фоне малокровия;
 • Бемор Ж. 35 еш, врачга куйидаги шикоятлар: холсизлик, тез чарчаш, хансираш, шиллик-йирингли хидсиз балгамли йутал.Балгам купинча эрталаблари куп ажралиб,суткасига 300 мл ни ташкил килган. Баъзан кон тупуриш кузатилган. Бемор 5 йилдан бери касал булиб даврий равишда ахволи огирлашган,бир неча марта стационарда даволаниб чиккан. Объектив:харорати 37.4*С. Умумий ахволи коникарли, лаблари кўкимтир,тери ости ег клетчаткаси яхши ривожланмаган,кул ва оек бармокларининг тирнок фалангалари "барабан таекчалари" шаклида,тирноклари "соат ойнаси" шаклида.НОС мин.га 22та. Перкуссияда ўпканинг пастки булагида перкутор товуш тумтоклашиши эшитилади. Аускультацияда сусайган везикуляр нафас, пастки кисмларида якка нам хириллашлар эшитилади.Юрак тонлари бугик,ритмик. Пульс 1 мин.да 95та А/Д 130/60 мм.с.у.га тенг. Абдоминал патология аникланмади.

  Кечаси ва кундузи ётишда осмонга ?араб ётсангиз, ик- кинчи кеча ерга ?араб ётинг. Куз, ?иш фасли бўлса, тез-тез исси? сувга тушиш керак. Бунинг учун бир бо? исири?ни майдалаб, бир челак сувга солиб, 20 да?и?а секин ?айнатиб, докадан сузиб туриб ваннага ?уйиш ва унга ?ўшимча исси? сув ?ўшиб, тушиб ётиш, сув совигач туриш ва бош?а сувда чайинмай, артинмай ўтириб баданни ?уритиш, сўнг кийиниш лозим. Ваннадаги сувни челакларга олиб ?ўйиб, эртасига иситиб ишлатиш ?ам мумкин. Бир бо? исири? 15-20 марта ванна ?илишга етади. Фаслнинг ?андай бўлишидан ?аътий назар ?афтада бир марта ?аммомга тушиб, узо? тер- лаш, 11 марта ер ?алампир томири тал?онини 1 чой ?оши?- дан капалаб ичиш лозим. Бунинг учун ер ?алампир томирини пиёз тў?рагандай тў?раб, битта-битта солиб, ?ийма  ?аргандай чи?ариб, латта халтачага солиб, уни о?зини тез тилиб, ёсти?чага айлантириб, аввал ўнг кўкракка, бир со- атдан сўнг а?дариб, чап кўкракка бир соат ?ўйиш лозим, яна куйиб ?олмасин. Бемор чидамаса ?аватини кўпайтириш лозим. Ёсти?ни ?ўйиб бўлгач, кўкракка янги ер ?алампир томирини тайёрлаб ?ўйиш лозим. ?алампир томирини кўкрак- ка 1-ма?ал 2 соат ?ўйилади.

 • Портал гипертензия: клиник кечиши.
 • 1. Тарбиявий дакика — 3! «Соглом авлод — келажагимиз пойдевори».

  Диагнозни тасдиклаш учун кушимча текширув усуллари;

 • Жигар комаси: давоси.
 • 1. Табиатан турли камконлик билан хасталанган иккита беморни талабалар билан урганиш ва улар атрофида маърузанинг устивор йуналишларини аниклаб олиш.

  Симптомы патологии

 • Жигар циррози: классификацияси.
 • Билет №1

  Исключить развитие частого недержания мочи невозможно, но имеется шанс снизить риск развития этой патологии, соблюдая следующие рекомендации:

  • Анемия касаллиги тараккий этган мамлакатларнинг ахолисини 10-20 фоизида, ри-вожланаётганларнинг 50-90 фоизида учрайди;

 • Сурункали тошсиз холецистит
 • Мафкуравий тарбия усулларини айтиб беринг.
 • Окибати кандай булиши мумкин?

  Лечение никтурии

 • Ошкозон яра касаллиги этиологияси клиника даволаш асоратлари профилактика
 • 4. Тугиш ёшидаги хотин-кизларда хайз куриш билан боглик темир моддасининг керагидан ортик йукотилиши ёки аёлда эмизикли даврда эрта хайз бошланиши айникса уларда хайз куриш чузилган такдирда баъзан бу йукотиш 50 дан 250 мг га етади. Уларда ТТК келиб чикишининг асосий сабабларидан биридир. Агарда юкорида таъкидлаганимиздек хайз куриш чузилиб кетса организмнинг темир моддасига булган талаби бир кеча-кундузда 2,5-3,0 мг га етади. Ичакларда эса уртача 2,0 мг темир сурилади. Демак бир ойда уртача 15-20 мг темир моддаси етишмовчилиги кузатилади, бир йилда эса бу микдор 180-240 мг га тенг булади. Бундан ташкари касалликнинг пайдо булишида ошкозон-ичак тизимидан (яралар мавжудлиги, бавосил касаллиги, гижжалар ва бошкалар), сийдик чикариш йулларида кон кетишлар, бурун конашининг тез-тез такрорланиши сабаб булиши мумкин.

  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг

  Биринчи навбатда кайси касаллик хакида уйлаш керак?

  1. Бугунги маърузамиз илгариги сухбатимизни бевосита давомидир ва унн баён ки-лишга утишдан олдин алохида таъкидлаб утмокчиманки, булажак авлодларимиз сихати ва баркамоллиги хакида кайгуриш Узбекистонда яшаётган, касбидан ва мавкеидан катъий назар барчанинг авваломбор биз шифокорларнмнг асосий вазифасидир. Чунки «Соглом авлод — келажагимиз пойдеворидир». Хурматлп Президентимиз И.А.Каримовнинг бошчиликларида амалга оширилаётган Давлат Дастурида алохида эътибор берилган, бу максад йулида зарур шарт-шароитларни яратишга аввало Сиз — ёшлару ва Биз — олимлар маъсуллигимизни бир лахза хам унутиб куймаслигимиз керак. Соглом авлодни тарбиялаб вояга етказишда шифокорлар учун куйидаги вазифалар уларнинг зиммаларига юкланадилар:

  Читать далее

  Ташхисни асосланг.

 • Бемор И. 26 ёш врачга совкатиш, курук йутал, йуталнинг чукур нафас олганда кучайишига, кукрак кафасининг унг томонида огирлик, кучайиб борувчи хансирашга шикоят килиб келди. Беморга ётишдан кура утириш кулайлик тугдиради. Касаллик бошланганига 2 хафта булган. Объектив: тана харорати 37,8*С, холатаи урта огирликда, териси тоза. Курувда кукрак кафасининг унг томони нафас актидан оркада колган, пальпацияда шу сохада овоз дириллаши сусайган. Перкуссияда урта култик ости чизиги VII ковургадан ва пастки умуртка олди чизикда перкутор товуш бугик. Шу сохада нафас сусайган. Юракнинг чап чегараси урта умров чизигидан 1см ташкарида.Юрак тонлари бугик,ритмик.ЮКС мин.га 110 марта. А/Д 90/60 мм с.у га тенг. Абдоминал касалликлар аникланмайди.

  Конда: гипопротеинемия, гипоальбуминемия, трансаминазалар, серомукоид, сиал кислота, фибрин микдори ортиши.

 • 22 ёшли бемор УАВ кабулига умумий холсизлик, иш кобилиятининг пасайиши, тана хароратининг субфебрил курсаткичларгача кутарилиши, тана вазнининг камаииши, шишлар, милклардан кон кетиши, шапкурлик, огиз бурчакларининг ёрилиши, суяк ва бугимларда огриклар, соч тукилиши, тирноклар синиши каби шикоятлар билан мурожаат килиб келган. Касалллик тарихидан: узини 3 йилдан бери касал деб хисоблайди. Куздан кечирганда: умумий ахволи огир. Саволларга кийналиб жавоб беради. Тери копламлари рангпар. Юзи керккан. Упка ва юрак томонидан узгаришлар аникланмади. Kорни юмшок, пайпаслаганда унг ёнбош сохада огрикли, усмасимон хосила аникланади. Жигар ва талок пайпасланмайди. Ич келиши тез-тез, суюк, купикланувчи, кон, шиллик аралаш. Пешоб ажралиши эркин, огриксиз. Рентгеноскопияда ёнбош ичак якуний кисмининг кескин торайиши аникланади.

  Билет №3

  Конда билирубин -38 ммоль/л, канд микдори -16 ммоль/л, пешобда канд миадори — 6%. Кон зардобида темир миадори — 60 ммоль/л.

  Кандай кушимча текширув усуллари утказиш керак.

  Диагнозингизни тасдикдаш учун лозим булган кушимча текширув усуллари;

 • Портал гипертензия Жигар циррози
 • Обезвоживание организма;
 • Бемор Н. 32 ёш, врачга куйидаги шикоятлар б-н мурожат килди: кучли титраш, хароратнинг кутарилиши, бел сохасидаги эзувчи огрик, огрикли сийишга. Узини касаллигини совкотиш билан боглайди. Анамнезида цистит билан касалланган. Объектив: тана харорати 38*С. Териси тоза, упкада везик. Нафас. Юрак тонлари бугик, ритмик. ЮКС мин. 92 та. АД 120/80 мм.сим.уст. га тенг. Тили тоза, корни юмшок, пальпацияда корин тугри мушаги ташки чеккаси унг ковурга ёйи, киндик, чов бурмаси сохалари огрикли. Пастернацкий симптоми унг томонлама мусбат.
 • 28 ёшли бемор УАВга корнида дардсимон огрикларга ва ичи келгандан сунг уларнинг камайишига шикоятлар билан мурожаат килган. Касаллик тарихидан: бемор болалигида дизентерия билан хасталанган. Куздан кечирганда корни катталашган, шишган, пайпаслаб курилганда гуриллаш ва йугон ичак буйлаб огрик аникланади. Кабзият. Ич келиши 3-4 кунда бир марта, "куй кумалоги" куринишида. Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатинг;
 • Тошсиз холецистит Билиард тизим дискенизияси
 • Йугон ичак дивертикуллари, унинг асоратлари.
 • 5.    Албатга ?ар куни 2 бурда суви ?отган нон, ?ар бир тишламига асал суртиб ейилади.

 • Бронхиал астма: аниклаш, классификацияси, диагностик усуллари.
 • 4.Халкали чувалчанглар еки аннелидлар.

 • Плевритлар. Этиологияси, клиникаси, диагностикаси.
 • 3.Тиканбош чувалчанглар.

 • Повышенная жажда (даже в холода);
 • Ху?у?ий давлатга хос бўлган белгилар нималардан иборат.
 • Сурункали хеликобактерли гастрит ва келиб чикиши бошка гастритлар
 • Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг Прогноз ива профилактикаси

  Тахминий диагнозни шакллантиринг ва асосланг.

  2. Темир моддасининг ичаклардан кам сурилиши.

 • Повышение температуры;
 • Жигар хужайралари етишмовчилиги классификацияси.
 • Истинная никтурия характеризуется прекращением выделения мочи днем;
 • Маънавий — маърифий ишлар самарадорлиги нимага ?араб бахоланади?
 • Билет №15

 • Эзофагит этиологияси клиника даволаш асоратлари профилактика
 • Юкоридаги биз тухталиб утганимиздек темирга булган ортикча талаб захира хисобидан копланиши мумкинлигини туфайли унинг танкислигини бошланишида сезилмаслиги мумкин. Буни темир танкислиги холатининг перелатент даври дейилади ва биз элементнинг ичакда интенсив сурилиши билан характерланади. Захирадаги темирнинг маълум микдори камайиши натижасида темир танкислиги холати белгилари пайдо булади ва латент яъни яширин темир танкислиги даври дейилади. Бу даврда темир сакловчи ферментлар таркибида бу биоэлемент камайиб уларнинг функциялари хам узгариши хисобига узига хос сидерапеник белгилари юзага кела бошласа хам конда гемоглобин микдори пасаймаган булади. Сидерапеник белгилар йигиндиси куйидаги узгаришлардан иборат.

  Темир моддаси организмдаги асосий биоэлементлардан бири булиб, купгина биохимик реакцияларда иштирок этади ва энг мухими ички аъзоларга кислород ташиш, хамда уни тукималар ва мушакларга етказиб беришни таъминлайди. Соглом инсон организмида уртача 3-5 грамм темир моддаси булиб вазннинг тахминан 0,0065 фоизига тенгдир. Унинг 3000 мг зритроцитлардаги гемоглобин, 300 мг тукималардаги миоглобин ва 25 мг организмдаги модда алмашинувида иштирок этувчи мухим ферментлар (цитохромлар, пароксидаза, каталаза ва х.к.) таркибидадир. 1500 мг темир эса захира шаклида ферритин ва вемосидерин куринишида (шу жумладан 3 мг кон зардобидагиси хам) мушакларда, талокда ва суяк илигида булади. Бу биоэлемент организмда доимо харакатда булиб унинг микдори бирмунча узгариб туради. Жумладан эритроцитлардаги ва тукималардаги темир моддасининг бир кисми уларнинг умри тугаб парчаланиши натижасида конга тулиб биринчиси суяк кизил илигида ёш эритроцитларда гемоглобин хосил булишига сардоланса (бир неча кундузда 25 мг), чикишини (6 мг) яна кайта уша ферментларнинг хосил булишига кетади.

 • Жигар циррози этиологияси патогенези
 • Билет №26

 • Бемор А 8 еш. Касалхонага тана хароратини кутарилиши, йутал, хансрираш билан шикоят килиб келган.

  Кайд этилган касалликка асосланган холда киесий ташхис утказинг.

 • ?ояга карши факат гоя, жахолатга карши факат маърифат билан курашиш керак" принципининг ахамияти нимада?
 • Овкат хазм килиш аъзоларини классификацияси
 • Билет №23

  Нажас тахлили: эритроцитлар, лейкоцитлар, шиллик куп микдорда.Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 4 касаллик санаб утинг;

 • Жигар комаси: диагностикаси, бошка турдаги комалар билан диф. диагностикаси .
 • Бугунги кунда хар хил гижжа касалликлари купайиб бормокда. Купгина касалликларнинг сабабчиси булган «гижжа» узи нима?

  В качестве медикоментозной терапии прописывают следующие препараты:

  Юкорида биз захирадаги темир моддаси ферритин ва гемосидерин куринишида булишини айтиб утган эдик. Ферритин одатда паренхиматоз органларда ишлаб чикариладиган сиоферритиннинг темирни узида кабул килиб олиши натижасида пайдо булади. Хар бир ферритин таркибида 3,5-4 минг атом темирни саклаб, сувда эрувчан комплекс хисобланади ва маълум бир кисми юкорида такидлаганимиздек кон зардобида булади. Унинг микдори организмида меъёридан ошиб кетса, бир кисми оксил моддасини йукотиб, узлаштиришни кийинрок булган гемосидеринга утади. Кейинги хосила сувда эримайди ва организмда паренхиматоз органларда тупланади. Ферритин ва гемосидерин микдори темйр моддасини танадаги холатини акс эттиради, яъни улар камайса захирада темир моддасини камлиги, ошса унинг купайганлигини курсатади. Янги пайдо булган эритроцитлар эхтиёжи учун, захирадаги темир моддасини трансферрин оксил моддаси етказиб беради. Трансферин хам ферритген каби апатрансохрин холатда жигарда ишлаб чикарилади. Юкоридагиларни барчаси организмдаги эндоген темир микдорини ташкил этиб унинг алмашинувининг 90 фоизига якини биз юкорида келтирилган холда кечади ва колган 10 фоизидан купроги эса истеъмол килинган таомлар таркибидан сурилади.

 • Пневмония асоратлари (упка абсцесси, плевра эмпиемаси, РДСВ, упка шиши ва бошкалар)
 • Сурункали гастрит клиникаси даволаш алохида турдаги гастритлар
 • 24 ешли беморда жис. Зурикишдан кейин тусатдан нафас сикиши,кон аралаш балгам ажралиши пайдо булган. 5 йил аввал беморда ревматик юрак нуксони аникланган. Объектив:акроцианоз, еноклари кукимтир, гапирганда хансираш. Упкада дагал нафас, пастки сохаларда куп микдорда жарангсиз майда пуфакчали хириллашлар эшитилади. Юрак хамма томонга кенгайган, чуккида карсилловчи 1 тон. упка артериясида 11 тон акценти, чуккида систолик ва диастолик шовкин, охирида кучайган пресистолик шовкин эшитилади. Пульс унг кулда нисбатан тулик. АБ 95/70 мм.с.у га тенг. Жигар катталашган, +2,5 см, огрикли, одатдаги зичликда. Рентгенографияда-упкада кон димланиши, юракнинг хамма томонга кенгайиши аникланади. Кон тахлили: лейк 10*109/л, ЭЧТ 15 мм/с.
 • Кожная сыпь.
 • Бемор Г. 20 еш, врачга умумий холсизликка,тана хароратининг кутарилиши, шиллик-йирингли балгамли йуталга,хансирашга шикоят килиб келди. Касаллик 10 кун олдин куйидаги белгилар билан бошланган:бурун битиши,йутал,бош огриши,узича даволанган. Кеча ахволи огирлашган -тана харорати 38,4*Сга кутарилган. Объектив: Тана температураси 38,6*С. Умумий ахволи урта огирликда. Териси тозаюзи кизарган. НОС 1мин.да 30 марта. Кукрак кафасини курганда узгаришлар йук.Перкуссияда унг томонда курак остида перкутор товуш тумтоклашган. Аускультацияда шу жойда огир нафас,майда пуфакчали кучли нам хириллашлар эшитилади Юрак тонлари бугик. Пульс 1 мин.да 98та,ритмик. А/Д 110/60 мм.с.у.га тенг..Тили ок караш билан копланган. Абдоминал патология аникланмади.

  При наличии воспаления предстательной железы также требуется порой хирургическое вмешательство. Инновационные технологии терапии новообразований простаты характеризуются высокой результативностью.

 • Регулярное посещение уролога.
 • Умуман айтиш лозимки, сизу-биз яшаётган воха соглом ва баркамол авлод яратиш учун кулай замин хисобланади: Куёшни ерга таъсири бурчаги мулойим жойлашган ва унинг хамда бошка планеталарнинг хам шундай ёндошиши буюк зотларни дунёга келтирадиган мухим омилдир. Шунинг учун хам тарихдан айнан ер киррасининг мазкур худудларидан уларни аксарият дунёга келганларини гувохимиз (Африкада бундай дейиш кийин, чунки куёш таъсир бурчаги ерга нисбатан тик жойлашган ва х.к. наслий номакбул вазиятлар бор).

  Келганда умумий ахволи огир. Огирлик даражаси респиратор синдром билан боглик. Тери Тер ивак каватлари кукимтир, огиз ва рурун учбурчагида акроцианоз белгилари аникланмокда. Нафас олиш тезлашган, ердамчи мушаклар иштирокида нафас сони минутига 42та. Кукрак кафаси ассиметрик чап тамонлама нафас олишда иштирок этмайди. Юрак чукки трурткиси туш-умров чизигидан 2 см чапга силжиган. Пайпаслаганда ковурга оралик масовалари якинлашган. Аускультатив чап тамонлама нафас эшитилмайди.

  Анамнезидан беиор утказган касалликлари ОРИ, сув чечак. Бир йил мабойнида гастроэнтеролог хузирида ошкозон 12 бармок ичак яра касаллиги била хисоботда туради.

  Если частые непродолжительные ночные мочеиспускания у молодых мужчин образовались на фоне проблем в почечных артериях, необходимо проводить малоинвазивные хирургические процедуры, К примеру, рентгенэндоваскулярное вмешательство, помогающие наладить кровоток и улучшить проходимость сосудов. От подобного вмешательства не остается значительных разрезов, поскольку выполняется прокол в бедре.

 • Головная боль;
 • Паразит куртлар одамларга кадим замонлардан маълум булган.Бу хакда эрамиздан аввалги 16 асрдаги папирус когозлардаги езувларда айтиб утилган. Гиппократ гельминтларни бир неча касалликларнинг сабабчиси деб курсатган. Табобат илмининг олимлари, дахоларидан бири булган Абу Али ибн Сино хам уз асарларида куртларни таърифлаб берган.

  Узбекнстон Республикасида яшовчи ахоли куп истеъмол киладиган баъзи бир махсулотлар таркнбидаги темир микдори (100 грамм истеъмол кисмидаги темир

  Чунтак ингаляторини куллаш техникасини айтинг.

 • Бемор 76 ешда, неврология булимига бош мияда кон айланиши бузилиш белгилари билан келган. Анамнезида 10 йилдан буен артериал гипертензия билан касалланган, тез-тез гипертоник кризлар булиб турган. Гипотензив препаратларни мунтазам ичмаган. Охирги вактларда тез-тез бурундан кон кетиб турган. Курик пайтида юз гиперемияланган, куз ичи кизарган. Периферик лимфа тугунлари катталашмаган. Упкасида везикуляр нафас, хириллашлар йук. Юрак тонлари бугик, ритмик.ЮКС мин.га 86 марта. А/Д 200/105 мм. с. у га тенг. Корни юмшок,огриксиз. Жигар ва талок чегараси пайпасланади. Кон анализида-эритроцитоз,HB-баланд,тромбоцит нормада.
 • Снижение аппетита;
 • Сизнинг дастлабки диагнозингиз;

  Темир танкислиги холати чукурлашса унинг камконлиги келиб чикади ва сидерапеник белгиларидан ташкари камконликка хос булган бошка катор умумий белгилар юзага кела бошлайди. Буларга бош айланиш, бош огриги, тез чарчаш, дармонсизлик, юракни куп уриши каби белгилар киради. Бемор териси курук булиб тирнокларидаги узгаришлар яккол кузга ташлана бошлайди. ТТК уртача огирликда ва огир даражада булса юкоридаги белгилар билан бир каторда тери ва шиллик каватлар рангпардалиги хамда юрак кон томири (кон босимининг пасайиши, юракнинг тез-тез уриши унинг чапки чегарасининг кенгайиши, тонларнинг бугиклашуви, юрак чуккисида систолик шовкин пайдо булиши, ЭКГ да Т тишнинг пасайиши), ошкозон — ичак (кизилунгач ва ошкозон шиллик каватининг атрапияси, гастритлар колитлар, кабзият) тизимида узгаришлар кузатилади. Уйкусизлик ёки уйкучанлик кучайиб унга хотиранинг сусайиши келиб кушилади. ТТТу уринда чилла даврида ТТК чалинган аёлларда лактастоз, гипогалактия, бачадон субъинвалицияси, эндометрит, тромбофолибитлар учрашини эслатиб утмокчимиз.

  Бу ма?оламизда биз шамоллаш ор?асида пайдо бўлган ?атти? йўталишни даволаш масаласига тўхталамиз. Нафас йўллари касалликлари ичида энг кўп учрайдигани шамоллаб йўталишдир.

  Билет №45

 • Уткир пневмония аниклаш классификация диагностика
 • Ичакнинг механик тутилишининг рентген куриниши
 • Ичакнинг механик ва динамик тутилиши дифференциаль ташхиси
 • Ошкозон яра касаллигини келиб чикиш сабаблари
 • Билет №32

 • Гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги
 • 46 ешли бемор шифокорга куйидаги шикоятлар билан мурожат килди: умумий холсизлик, иш кобилияти ва иштахани пасайишига, озишга, каттик йутал кам микдораги балгам ажралишига. 3 ой мобайнида 6 кг-га озган. 30 йилдан бери чекади. Объектив умумий холати коникарли. Харорати 36,9С, тери копламлари окимтир, тоза. Тери ости ег кавати кам ривожланган. Умров ва култик ости лимфа тугунлари 1 см гача катталашган. Огриксиз. Атрофдаги тугималарга богланган.Нафас аускультацияда унг томонлама сусайган. якка нам хириллашлар. Перкуссияда III ковурга урта умров чизиги буйича товуш тумтоклашган. Юрак тонлари ритмик, аник. ЮУС-84 мин. АД 110/70 мм сим уст. Абдоминал патология аникланмади.
 • Сиёсий партия деганда нимани тушунасиз ва унинг жамиятдаги ўрни ?андай?
 • Сухофрукты обладают таким же эффектом, как сыры и орехи, в день рекомендуется не менее 150 граммов сухофруктов;
 • Нафас йўли шамоллаши кўпро? кузда ва ?ишда бўлиб, инсоннинг о?из бўшлигидан бошлаб, то ўпка япро?ининг пастки учигача бўлган масофада бўлади. Шунга кўра нафас йўлида учрайдиган ?ар бир касалликнинг муаяйн ани? номлари бор. Нафас йўлида содир бўладиган касалликнинг ?айси бири эканини билиш учун, доктор ёки табиб касални ?ар томонлама синчиклаб ўрганади, бемордан баъзи нарсаларни сўрайди, ани?лайди, ном ?ўяди, сўнг даволашга киришади. Кўпинча нафас йўлларида йўталиш содир бўлади. Йўталлар о?ир ва енгил, бў?и? ёки товушли, калта,  сурункали, бал?амсиз, шунингдек, бал?ами ?ора, о?, сари?, сую?, ?онли, ?онсиз, йирингли, йирингсиз, ёпиш?о? каби кўринишларга эга бўлади. Шунинг учун кўпинча бемордаги йўтад ну?соннга ?араб, даволовчи киши дардини ани?лайдиган йўтал кўриниши асосий белгилардан ?исобланади.

  Диагнозни аниклаш учун кушимча текширув усуллари;

  Гижжалар—одам, хайвон ва усимликларда касаллик кузгатувчи паразит чувалчанглар.

  Билет №28

 • Уткир панкреатит клиника аниклаш даволаш
 • МАЪРУЗА №26

 • Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшли??а йўл йўл ?ўйиб бўлмаслиги ха?ида.
 • Перепады веса.
 • Болезни щитовидной железы;
 • Билет №21

 • Ингичка ичак касалликлари Крон касаллиги
 • 52 ёшли бемор УАВ кабулида куйидаги шикоятларни билдиради: туш орти, эпигастрал сохада огрикларга (айникса йуталганда ва жисмоний зурикишда), зарда кайнашига (айникса эгилганда ва ётганда), хаво ва истеъмол килган таоми хиди билан кекиришга, вакти-вакти билан хикичок тутиши, тез туйиниш х,исси, баъзида кон аралаш кусиш, тунда овкат лукмасининг огзига кайтиб келишига ("нам ёстик" белгиси). Куздан кечирганда: умумий ах,воли нисбатан коникарли. Тери копламлари рангпар. Упка, юрак ва бошка ички аъзолартомонидан узгаришлар йук. УКА: гипохром камконлик. ЭКГ: узгаришсиз.Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатинг;Сизнинг дастлабки диагнозингиз;

  Мужчины порой думают, что учащенные походы в ванную комнату являются следствием переохлаждения, что можно перетерпеть неприятный симптом. Следует помнить, что нельзя халатно относиться к никтурии, поскольку такое состояние может говорить о серьезной болезни. При игнорировании лечения возможно развитие полного недержания мочи и серьезного усугубления здоровья.

 • Постоянная никтурия формируется при патологиях внутренних органов.
 • (Visited 118 times, 2 visits today)

  УАВ тактикаси ва даволаш тамойили.

  Маъруза №26 камконлик касаллигини эртарок аниклаш, даволаш ва олдини олиш. Хомиладорлик камконлиги

  Соглом авлод барпо килишнинг хозирги даврдаги тиббий асослари ёки хал килиниши керак булган масалалар куйидагилардан иборат:

 • Яра касаллиги янгича тасаввурда клиника аниклаш даволаш. Хеликобактер инфекцияси роли.
 • 9.    Касал ?увватига ?араб, албатта, ?ар куни жисмоний иш ёки бадан тарбия билан шу?улланиши шарт. Касали тузалиб кетиши авваламбор касалнинг халти-?аракатига, дардининг эски-янгилигига бо?ли?. ?ар ?олда тузалиш муддати бир ойга бориши мумкин. Энг му?ими тузалиб кетиши ани? ва му?ар- рар. ?амма гап ?атти? истакда.

  • Замонавий даволаш усуллари кулланилишига карамасдан (компонентли гемотера-пия, стероид ва анаболик гормонлари, спленэктомия, иммуносупрессорли терапия, мия кумаги трансплантацияси, юкори тогли климатотерапия ва б.к.) бу касалликда, масалан, апластик анемияда улим даражаси ута юкори (50-60 фоиз) даражада сакланиб колаяпти;

  Овкатланиш тартибига риоя килиш касалликларни олдини олиш ва даволашда катта ахамиятга эгадир. Овкатланиш 3-4 махал булиб турли масалликлардан булгани максадга мувофикдир. Рацион тузганда гемоглобин синтезига ёрдам берувчи оксил моддаларига ва витаминларга бой озик-овкатларни танлаш лозим. Беморларга пархез таомлар буюрганда турли озик-овкатлар таркибидаги темирнинг ичакларда сурилиши турли хил эканлигини унутмаслик керак.

  1.    Алойга тенг асал ?ўшиб секин 30 да?и?а ?айнатиб, докадан сузиб, 7 кун 3 ма?ал оч ?олда 2 ош ?оши?дан ичилса,йўтал ?олади.

 • Сурункали гастрит клиника классификацияси диагностик текширувлар натижаси даволаш ва профилактика
 • МАЪРУЗА РЕЖАСИ:

 • Дуоденитлар, диагностикаси даволаш
 • Билет №11

  Билет №41

 • Гипертония касаллиги: этиопатогенези. ГК ривожланишида нейрогуморал ва эндокрин омиллар.
 • 3. Темир танкислигига мойил гурух (буларда касалликни келтириб чикарувчи са-баблар мавжуд).

  Кандай кушимча текшириш усуллари тавсия киласиз.

 • Олий мажлиснинг Сенат ва ?онунчилик палаталарининг тузилиш тартиби ва ваколатларини тушунтириб беринг.
 • Билет №12

  Диагнозни шакллантиринг.

 • Уткир нафас етишмовчилиги,классификацияси, этиологияси.
 • Ошкозон яраси.Клиникаси
 • Портал гипертензия
 • Сизнинг ташхисингиз.

 • Кўппартиявийлик тушунчасини изохлаб беринг.
 • Ёшларнинг маънавий, эстетик эхтиёжлари ва уларни шакллантирувчи омиллар нималардан иборат?
 • Ушбу касалликка хос булган 3 асосий белгилар;

  Даво режаси.

  Гастроэнтерология

 • Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Юксак маънавият енгилмас куч" асарининг мазмун мо?иятини тушунтириб беринг. Нима учун.
 • ?

  Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатинг;

  Диагноз куйишда энг мухим ахамиятга эга текширув усули;

  Чтобы уменьшить частые ночные мочеиспускания у мужчин, следует соблюдать диету, которая поможет улучшить сердечную деятельность и окажет благоприятное воздействие на функционирование нервной системы:

 • 65 ешли эркак 3 хафтадан буен харорат кутарилишига ва холсизликка шикоят килиб келди. Узини амалий жихатдан соглом сезган, лекин ешлигида юракда шовкин аникланган. Физикал текширувда узгаришлар аникланмайди. Харорати 38,2*С ва юрак чуккисида аник эшитиладиган систолик шовкин эшитилади. Кон анализида- HB 100г/л, лей-10,2*109/л, ЭЧТ-45 мм/с, сийдик анализи-оксил-0,66%,эрит.-8-10.

  Нарушение деятельности мочевыделительных органов приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Частое мочеиспускание может привести к потере большого количества влаги и вызвать обезвоживание.

  АСКАРИДАЛАР — узунлиги 15-40см келадиган думалок чувалчанглардир. Улар ингичка ичакда яшайди, тухумлари ахлат билан ташкарига чикади ва тупрокда ривожланади.

  5. Тугиш ёшидаги хотин-кизлар ва хомиладорларда шамоллашнинг тез-тез такрорланиб туриши, уларнинг юкумли касалликларга чалиниши катор холларда темир моддасининг организмда нотугри таксимланишига ва пировард натижасида ТТК келиб чикишига олиб келади.

  Кушимча текширув усулларини санаб утинг.

 • Избегание переохлаждения;
 • — Ошкозонда гипоатрофик гастрит гипоацит холатининг курсатилиши;

 • Проблемы с почками, из-за которых расширяются сосуды этого органа, что усиливает кровоток ночью;
 • Бемор С касалхонага тез тиббий ердам билан етказилиди. Келгандаги шикоятлари Корин тепа кисми кучли дойимий огрикларга, бир маротаба кусишга. Касалликни бошланишини бемор газли сув ичганлиги ва шундан сунг кучли огрикларни бошланиши бир маротаба кусганлиги айтди. Ярим соатдан сунг огрик кучайиб, бутун корин буйлаб таркалиб кетди. Бемор омез ва альмагель ичиб юрган наф кузатилмаган. Кушимча анамнезидан 2 кун олдин бемор яхши курган кизи билан жанжаллашиб сикилган.

  Иўтал кучайиши беморнинг ички ва таш?и аъзоларига ўта салбий таъсир ?илади. ?атти? сурункали йўтал дабба (чурра) чи?ишига сабаб бўлади, бавосир касалини уй?отади ёки ?ўз?атади, ош?озонни касал ?илади, томо?да бў?о?ни пайдо ?илади, кичик ва катта ?ожат тартибини бузади, иситма пайдо ?илади, кўзга зўр бериб ёшлантиради, кўзни тиндиради, касалнинг куч-?увватини олади, тинкасини ?уритади, бошини о?ритади, ишта?асини йў?отади; юрак фаолиятини бузади, ?он юришини тезлатади ва ?оказо. Шунинг учун, авваламбор йўтални тўхтатиш керак бўлади. Бу фа?атгина му?им даво бўлибгина ?олмай, касалликнинг бош?аларга ю?маслиги учун ?ам керак.

  Эхтимолий диагноз.

 • "Баркамол авлод — Ўзбекистон тара??иётининг пойдевори" асарида таълим сохасини ислох ?илишнинг ?андай асосий вазифалари белгилаб берилган?
 • Меьда ости бези раки
 • ГИЖЖАЛАРНИ ХАЛК ТАБОБАТИ ЙУЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ .

  Билет №44

  1. Темир танкислиги камконлиги.

  Диета при заболевании

  Тахминий ташхис куйинг ва уни асосланг.

  Если заболевание связано с нарушенной работой мочевика, образуются сложности с накоплением или выводом мочи.

 • Ёгли гепатоз
 • Уткир гастрит
 • Вазиятли масала; 25 ешли эркак врачга умумий холсизлик,чарчаш,бош огриши,тана температурасининг 37,5*Сга кутарилиши,курук йутал шикоятлари билан келди.Касалланганига 2кун булган,касаллигини совук котиш билан боглайди. Объектив: Тана температураси 37,2*С. Умумий ахволи коникарли.Периферик лимфа тугунлари катталашмаган.Перкуссияда аник упка товуши эшитилади. Аускультацияда дагал нафас,таркалган гунгилловчи ва хуштаксимон курук хириллашлар эшитилади. НОС 1мин.да 16 марта. Юрак тонлари аник,ритмик. ЮКС -1 мин.да 72та.А/Д 120/80 мм.с.у га тенг. Абдоминал патология аникланмади.
 • Портал гипертензия жигар циррози
 • Частое мочеиспускание по ночам;
 • Огохлик ва хушёрлик тарбияси тушунчаси мазмун — мохиятини айтиб беринг.
 • Ўзбекистоннинг тинчлиги ва бар?арорлигига хавф солаётган тахдидларни айтиб беринг:
 • Жигар циррози этиопатогенез, клиника
 • Билет №40

  Дори кабул килгандан кейин гижжалар халок булаетиб узидан захарланиш чикаради, шу сабабли организм захарланмаслиги учун дезинтоксикацион препаратлар кабул килиш керак:Смекта ва бошкалар.

 • Бемор 17 еш. Шикоятлари: вакти-вакти билан тана хароратининг кутарилишига, холсизлик, терлаш,терида кичишиш,бугимларда огрикка. Анамнезидан кичик хорея, ангина б.н касалланган. Юкоридаги шикоятлари икки хафта олдин пайдо булган. Объектив: терисида ануляр эритема. Пульс лабил, ритмик 72 — 96 мар/мин, юрак катталашмаган, тонлари бироз бугиклашган, асосий тонлар сакланган,чуккида енгил систолик шовкин. Кон анализида ЭЧТ 25 мм/с, альбумин 46%, глобулин 54% (a2 12%,g 29%). ЭКГда PQ интервал 0,26, миокарда диффуз узгариш аникланган.Синдромларни ажратинг. 1.Диагнозни шакллантиринг. 2.Диагностик тадбирларни аникланг. 3.Даволаш.
 • Ич котиши ва йугон ичак дискинезияси
 • • Камконликни эпидемиологиясини урганиш ва натижаларига асосланиб амалиётда унинг бирламчи иккиламчи ва учламчи профилактикасининг такомиллашган замонавий усулларини куллаш долзарб масала хисобланади, илмда эса бу асосда эпидемиологик ге-нетика ва молекуляр генетика йуналишларини ривожлантириш мухим муаммо булиб хи-собланади.

  Билет №49

 • Ўзбекистон Республикаси рамзлари байро?, герб ва гимн ?ачон ?абул ?илинган ва уларни мазмун мохиятини тушунтириб беринг.
 • Курикда: Умумий ахволи коникарли, тери копламлари курук, рангпар. Озгин. Упкаларида везикуляр нафас. Юрак тонлари аник, ритмик. Томир уриши бир дакикада 92 марта. АКБ 100 / 70 мм сим. уст. Ютишнинг аускультатив вакти узайган, бир култум сув ичгандан сунг 1,5 -2 дакика утгач, ханжарсимон усимта устида бугик, кулдираш товуши аникланади. Тили нам. Корни юмшок ва огриксиз. Ич келиши ва пешоб ажралиши меъёрида. Умумий кон тахлили ва ЭКГ да узгаришлар йук.

 • Цирроз печени, характеризующийся артериальной гипертонией, провоцирующей никтурию;
 • Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов жамиятдат мафкуравий бўшли??а йўл йўл ?ўйиб бўлмаслиги ха?ида
 • Билет №48

 • Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис ?андай орган?
 • Чувство неполного опорожнения мочевика.
 • Хар бир касаллик хар бир одамда индивидуал тарзда кечади, шуни хисобга олган холда ,кандай даволаниш муолажасини олишдан олдин шифокорингиз билан маслахат килишни унутманг, сог булинг.

  • Аёлларни 40 ёшдан, эркакларнинг 50 ёшдан кейин биринчи марта турмуш куриш-лари зурриётга ёмон таъсир курсатади;

  Гельминтлар одам организмининг нафас олиш. овкат хазм килиш. мускул системасида, жигар, ут пуфаги, талок, кон, мия, куз ва бошка органларида паразитлик килади. Гижжаларнинг хили, сони ва кайси органда паразитлик килишига караб касаллик хар-хил кечади. Паразитлар билан зарарланган одамнинг вазни камаяди,коринда огрик ,кунгил айниши, ич кетиши еки бош айланиши, жиззакилик пайдо булади. Гижжа ичакда булса – ич котади еки ич кетиши, кунгил айниши, кайт килиш холатлари кузатилади. Жигарда булса-куз оки ва бадан саргаяди, шиш пайдо булади,баданга хар-хил доглар тушиши мумкин. Упкада булса- иситма чикиши ва йутал пайдо булиши мумкин.

  При таком состоянии количество ночной мочи становится больше, чем дневной. Никтурия довольно опасна, потому что такое заболевание приводит к проблемам со сном, утомляемости, стрессам, снижению умственной работоспособности, депрессиям.

  4.Ярим литр сутни 2-3 булак чеснок билан кайнатиб, 10 дакика турсин кейин совутиб илик холатда кечкурун хукна (клизма) килинг. Даволаш муддати 1 хафта.

  4. «Камконликни физикавий аломатлари» — 5 та пропедевтик рангли слайдлар.

  • Носог зурриётни асосий сабабчиси тогавачча, холавачча ва амакиваччалар уртаси-даги никохдир. Эси паст, кар, кур, соков ва бошка ирсий хасталиклар хамда жисмоний нуксонлар болалар айнан шундай никохли оилаларда кузатилади;

  Нажас тахлили: эритроцитлар, лейкоцитлар, шиллик куп микдорда. Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 4 касаллик санаб утинг; Сизнинг дастлабки диагнозингиз;

 • Ватанпарварлик тарбияси (Таърифи, маъно ва мохияти).
 • Дуоденит. Дуоденостаз.
 • Билет №27.

 • Йугон ичак полипи
 • Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатин Сизнинг дастлабки диагнозингиз;

  Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.

 • Йугон ичак касалликлари таъсирланган ичак синдроми
 • Овкатда икки хил шаклдан темир мавжуд булиб гушт ва гушт махсулотларида у иш холатда, усимлик махсулотларида эса темир тузлари куринишида булади. Биринчисини организмга яхши сурилса, иккинчисини нисбатан кам сурилади ва хатто закис шаклида деярли сурилмайди. Сунги йилларда адабиётда темир моддаси сурилишига ошкозон шираси ва ундаги хлорид кислотасини таъсири деярли йук деган маълумотлар мавжуд. У 12 бармокли ичакнинг куйи ва ингичка ичакни бошланиш кисмида сурилиб, бу жараён актив бнохимиявий реакция хисобланади ва биоэлемгнт алмашинувидаги тенгликни саклашда мухим роль уйнайди. Бир кунда урта хисобда овкат билан организмга ёт 20 мг темир моддаси тушади ва шундан 1,0-2,0 купи билан 3,0-4,0 мг гача (хомиладорликда) сурилади (темирнинг ичакларда сурилиш чегараланган булиб организмга канча тушишидан катъий назар бундан ортик сурилмайди). Бир неча-кундузда ошкозон ичак чикиндилари, тери, соч, бармок ва ут оркали уртача 0,5-0,6 мг ва бундан ташкари тугиш ёшидаги хотин-кизларда хайз куриш туфайли кушимча яна 1,5-2,0 мг темир йукотилади. Демак организмдаги темир -мувозанати бир хилда туриши учун аёл кишига 2-3 марта купрок темир биоэлементи керак булар экан. Одатда элементар темирнинг 20% захирани тулдиришга ва 80% эритропоэз учун сарфланади. Хомиладорлик даврида эса кушимча 1070 мг темир модцасига зарурат тугилса бундан ташкари тугиш давридаги кон кетиш хамда лакзация учун яна 150 мг дан бу макроэлемент танадан йукотилади.

 • На работу почек отлично влияет тыква, но следует знать, что если имеются нефритические патологии, она противопоказана;
 • Гельминтлар паразитлик килиб яшайдиган организм шу гельминтнингхужайини хисобланади.

  Диагноз куйишда энг мухим ахамиятга эга булган текшириш усули;

 • Ошкозон-ичак йули текшириш усуллари.
 • Соблюдение правил личной гигиены;
 • Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси

 • Узбекистон республикаси миллий валютасини качон кабул килган?
 • Ушбу касалликда кандай асоратлар кузатилиши мумкин;

  Билет №18

 • Бемор Е. 50 ешда, клиникага бош огриши, тана хароратининг кутарилишига, кукрак кафаси унг томонида кескин сикувчи огрикка, огрикнинг йуталганда кучайишига, хансирашга, саргиш рангдаги балгамли йуталга шикоят килади. Касаллик совуккотишдан кейин уткир бошланган. Бемор 2 кундан бери касал. Объектив: Тана температураси 39,4*С. Умумий ахволи огир.Юзи кизил, лабларида герпетик тошма тошган. НОС 1 мин.да 28та. Курикда унг кукрак кафаси нафас олишдан оркада колади. Пальпацияда овоз дириллаши кучайган. Перкуссияда унг томон пастки булакда перкутор товуш тумтоклашиши эшитилади. Аускультацияда шу томонда сусайган везикуляр нафас, крепитация эшитилади.Юрак тонлари бугик,ритмик. А/Д 110/70 мм.с.у.га тенг.Пульс 1 мин.да 110та. Абдоминал патология аникланмади.
 • Интоксикационный синдром;
 • Болезненность в пояснице;
 • Аденома простаты – одна из распространенных причин, по которой возникает никтурия. В увеличенном состоянии предстательная железа ухудшает отток мочи;
 • — Беморда хид ва таъм сезишдаги узгаришлар (бензин, ацитон, буёклар хидига мой-иллик, бор, лой, темир истеъмол килишга интилиш белгилари), уйкусизлик ёки аксинча уйкучанлик — хотирани пасайиши — фикрлаш кобилияти сусайиши ва бошкалар вужудга келади.

 • Крон касаллиги.
 • • Хар бир оилада хомиладорликни эхтиётлаб асраш, бу даврда аёллар маслахатхонасининг ахамияти, булажак онанинг соглом турмуш тарзига эга булиш, булажак отанинг йазифалари ва соглом бола тугилишини таъминлаш борасида махаллий хокимият вакиллари билан хамкорликда кенг камровдаги тадбирларни олиб бориш;

  Билет №50

 • Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантиршда ?андай маънавий — маърифий ишларни ташкил этиш керак.
 • Холепатия
 • Как правило, увеличенное посещение туалета в ночное время фиксируется у мужчин зрелого возраста. Сначала количество ночных посещений туалета становится таким же, как днем, но затем в ночные часы их становится больше.

  • Организмда темир моддасининг камлиги шифокорсиз хал киладиган савол-жавоб варакаси дунё тажрибасида мукобил текшириш усули деб эътироф этилишига карамасдан мазкур арзон ва ута унумли усул амалйётда халигача уз урнини топганича йук ва бу йуна-лишда тезкорлик билан маълум тадбирлар йулга куйилиши лозим (слайдга эътиборингизни беринг);

 • Бемор 68 еш, касалхонага тинч холатдаги чарчаш, тунда нафас кисиши, юракни нотекис уришига, оекларида шишга,корин катталашишига шикоят килиб келди. Куп йиллардан буен максимал АД 200/100мм.с.у.гача кутарилувчи артериал гипертония билан касалланиб келади. Киска муддат капотен, клофелин кабул килган. 1 йил олдин миокард инфаркти утказган булиб шундан кейин хансираш,юрак тез ва нотекис уриши кузатилган. Даврий равишда оекларида шишлар кузатилиб диуретиклар ичгандан кейин утиб кетган. Доимий дигоксин,энап,фуросемид,нитросорбид кабул килган. Охирги ой мобайнида хансираш кучайган,тунги нафас кисиш хуружлари куп безовта килган,оеклардаги шишлар тургун характерда булган. Касалхонага мурожаат килганда беморнинг ахволи огир булган. Ортопноэ. Лабларида цианоз, "совук" акроцианоз кузатилган. НОС мин.га 24 марта. Унг упка пастки булаги сохасида-жарангсиз нам хириллашлар эшитилади, шу томонда нафас сусайган ва шу томонда перкутор товуш кискариши аникланади. Юрак чегаралари чапга кенгайган. Юрак тонлари бугик, юрак чуккисида систолик шовкин эшитилади. ЮКС мин.га 62марта. АД 160/90 мм.с.у га тенг. Корин эркин суюклик хисобига катталашган. Болдир,сон,корин олдинги деворида шишлар аникланади. Клиник тахлиллар патологиясиз. ЭКГ да булмачалар титрашининг нотугри тури, ЮКС 1мин.да 48 марта. V2 — V5 — комплекс QS. Олдинги йилги ЭКГ лар динамикасиз. Рентгенологик-кичик кон айланиш доирасида димланиш. Клиник диагнозни шакллантиринг.

  Пар?езлари: ширинлик, муз?аймо?, аччи?, шўр, мош ва сову? нарсалар 100 фоиз яхши бўлгунча ейилмаслик керак. ?олган ?амма ов?ат, сабзавот ва меваларни ейиш мумкин. Кунора ловия ва нўхат еб туриш фойдали. Ёз фасли бўлса, баданни ялан?оч ?илиб, офтобга чи?иб ётиш зарур. Офтобга чи?ишдан олдин ?ати? ичиб олиш, дам олиш ва?тида ?ай- натилган ўрик сувидан исси?-исси? тўйгунча ичиш керак. Кечаси ётганда тўшаксиз, тахта устида ётиш керак.

  Билет №20

  УАВ тактикаси.

 • Ут-тош касаллиги клиникаси диагностикаси
 • 19 ёшли бемор, УАШга овкат, айникса каттик таом еганда огриклар, туш оркасида 10-15 дакика давом этувчи, баъзида бир неча соатга чузилувчи ва эринит ичганда босиладиган огрикларга, ютиш кийинлиги ва овкат лукмаси ханжарсимон усимта йуналишида огрикди утишига, юрак уриб кетиши, айникса хаёжонланганда, регургитацияга (еган овкатининг кайтиши), тунда куп сулак ажралишига (бемор сузидан купинча эрталаб ёстик нам булиб колади) шикоятлар билан мурожаат килди.
 • Невозможность длительной задержки урины;
 • Бемор 45 еш, тахминан 15 йил олдин полиартрит билан касалланган булиб юкори харорат,тизза, тирсак, тупик-панжа бугимларида шиш ва кизариш,узгарувчан огриклар борлиги аникланди. 1 ой мобайнида аспирин билан даволанган. 5 йилдан буен юрганда хансираш,юрак тез уриши, охирги икки йил ичида болдир сохасида шиш,юрак нотекис уриши пайдо булган. Объектив: бемор озгин, лаблари цианотик. Пульс 100 мар/мин, аритмик, суст. АД 100/80 мм с.у. Юракнинг нисбий тумтоклик чегараси: чап-урта умров чизигидан 1 см чапда, юкори- 2 ковурга сохасида, унг-туш суяги унг киррасидан 1 см унгда. Аускультатив: ритм нотугри, тахиаритмия, 1 тон юрак чуккисида кучайган, шу сохада систолик ва диастолик шовкин эшитилади, упка артериясида 2 тон акценти. Упканинг орка пастки сохасида кам хажмдаги майда пуфакли нам хириллашлар эшитилади. Жигар Курлов буйича 14-11-9 см, пальпацияда бироз огрикли, чеккалари каттиклашган. Болдир ва оек панжаси шишган. Лаборатор маълумотлар патологиясиз. ЭКГда — ритм нотекис (R-R турлича), Р манфий, S1 — RШ, баланд R- V1,.II,AVRда, V 5,6.да чукур S.
 • Средства для усиления кровотока: Пентоксифиллин;
 • Миллатлараро тотувлик ва диний ба?рикенглик тушунчалари мохияти ва мазмуни
 • Гастроэнтерология

  • Куёв-келин орасидаги ёшнинг фарки 3-6 ёшгача булгани маъкул;

  Никтурии свойственны следующие общие признаки:

  Билет №47

 • Ошкозон ва 12-бармокли ичак яра касаллиги.
 • Диагностика проблемы

  кузатилади. Кон ва пешоб умумий тахлили, шунингдек ЭКГ узгаришларсиз.

  — Дуоденит, энтерит, колитларнинг кайд этилиши;

  Тахминий ташхис ва кеинги боскич нимадан иборатлигини аникланг.

  Авваламбор организмдаги темир алмашинуви билан яна бир бор танишиш катта ахамиятга эга эканлигини хисобга олиб, шу тугрисида энг мухим маълумотларни эътиборингизга хавола этамиз.

 • Бемор А 3 еш. Ичини мустакил келмаслигига, корни дам булишига шикоят килиб келди. Бемор 5 ойлигидан кушимча овкатга утказилганидан бери касал. Тозаловчи хукна еки газ хайдовчи найча куйганидан сунг ичи келиши ва ел хайдаши кузатилади. Педиатр гастроэнтеролого хузурида дизбатериоз ташхиси билан дволанган, аммо доводан наф йук. Еши каталлашган сари беморда корин хажмини катталашуви ва тазоловчи хукнадан фойда булмаслии кучайиб бормокда. Вакти -вакти била кусиш кузатилиб, кори олд деворида ичакларни харакати куриниб турибди, сувсизланиш белгилари кучайиб бормокда.

  Билет №24

  ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ.

  КИЛБОШ ГИЖЖА ВА ТРИНИХЕЛЛАЛАР —Килбош гижжа- узунлиги 30-35мм булган ингичка чувалчанг. У куричак ва йугон ичакда яшайди.Аскаридалар каби юкади.

  Уролог выясняет наличие заболеваний у пациента, изучает симптомы, и чтобы прописать лечение, выполняет следующие анализы:

  Ушбу бемор учун сизнинг тактикангиз, даволаш усуллари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

 • Билет №42

 • Ахалазия кардии
 • Для здоровых мужчин считается нормой выделения с мочой до 80% потребленной жидкости. Объем мочи, выделяемой днем, обязательно должен быть больше ночного. Если это соотношение меняется, такое состояние называется никтурией. Такие нарушения сказываются негативно на здоровье. Разберемся, почему появляется никтурия, каковы ее симптомы и виды, как осуществляется лечение, и какая существует профилактика у мужчин для избегания болезни.

  Диета назначается в качестве вспомогательного метода, но обязательно проведение квалифицированной терапии.

 • Ноотропные перапараты: Пирацетам;
 • Мазкур касалликнинг юзага келиши мумкин булган асоратларини айтинг.

  Даволаш режасини тузинг.

 • Маринованная пища, солености и шоколад негативно влияют на работу мочеиспускательной системы, поэтому от них воздерживаются;
 • Ошкозон хавфсиз усмалари
 • Диний экстремизм нима?
 • Мамлакат сиёсий хаётини эркинлаштириш нимани тушунасиз.
 • Сариклик дифференциал диагностикаси .
 • Гипергликемик кома: гипергликемик кома турлари.
 • Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Хотира ва ?адрлаш куни муносабати билан 2012 йил 9 майда оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида белгиланган дастурий йўналишлардан келиб чи?адиган вазифалар тў?рисида гапириб беринг.
 • Халк табобати усталари паразитларни хайдашда беморга муолажа утказишдан олдин 24 соат овкат емасликни тавсия этишади.

 • Ошкозон ва12-бармок ичак эрозияси
 • Дуоденит
 • Противовоспалительные нестероидные лекарства: Диклофенак, Индометацин;
 • Перед лечением обязательно выяснение причин развития процесса, к примеру, если имеются патологи сердца, требуется обследование кардиолога. При серьезных нарушениях сосудов может возникнуть необходимость в хирургическом лечении.

 • Бакпосев мочи (для выявления инфекций);
 • Причины заболевания

  Частое ночное непродолжительное мочеиспускание у мужчин, а также женщин вызывают разнообразные заболевания:

 • Сурункали панкреатит этиопатогенез клиника
 • Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

 • Ошкозон яраси хеликобактер инфекуция роли
 • • Кизлар 20-22 ёшда, йигитлар 23-25 ёшларда турмуш курганлари маъкул;

 • Ўзбекистон Республикасининг "Давлат тили тў?рисида" янги тахрирдаги ?онуни ?ачон ?абул ?илинган ва ундаги ўзгаришлар нималардан иборат.
 • Ут тоши касаллиги
 • 2. Согликни Саклаш вазирлиги рахбарлигида Узбекистонда оналар ва болалар саломатлигини мухофаза килиш борасида катор ташкилий, тиббий чора тадбирлар амалга оширилмокда. Жумладан, хар йили мамлакатимиз худудида яшовчи тугиш ёшидаги хо-тин-кизлар тиббий курикдан утказилиб касалга чалинганлари аникланиб согломлаштирилмокда. Хасталанган хомиладорлар эса доимий равишда шифокор (асосан УАШ) назоратида булиб, КВП (ШВП), кундузги шифохона, экстрагенитал касалликлари (ЭГК) ёки ихтисослаштирилган булимларда даволанмокдалар. Алохида холларда эса уларга вилоят ва Республика марказида малакали тиббий ёрдам курсатилмокда.

 • Отеки, образующиеся при застое крови;
 • 6. Темир танкислиги анемиясини даволаш ва уни олдини олиш (ферротерапия ва ферропрофилактикани УАШ шароитида олиб бориш хусусиятлари).

  2.    Долчиннинг 300 граммини 3 литр сувда 1 кун ?олди- риб, сўнг 40 да?и?а секин ?айнатиб, оч ?олда 7 кун 3 ма?ал 50 граммдан ичилса, йўтал кетади.

 • Портал гипертензия: диагностикаси.
 • Сурункали колит.
 • Диагнозни тасдиклаш учун зарур булган кушимча текшириш усуллари;

  3. 3 та укув слайдлари: «Лаборатория текширишларининг соглом одамлардаги курсаткичлари», «Организмда темир моддасининг камлиги шифокорсиз хал киладиган савол — жавоб варакаси». «Тиббиёт текшириш варакаси».

  Хозирги кунда паразитларни даволаш учун хар-хил дори воситалари мавжуд. Дорилар билан даволаш албатта шифокор билан маслахатлашган холда олиб борилади.

  Текширув режаси.

  Билет №38

  Диагноз куйиш учун зарурий кушимча текширув усуллари;

  Билет №19

  Беморда куллайдиган тактикангиз ,даво принциплари, касалликнинг прогнози ва профилактикаси.

  Диагнозни аниклаш учун зарурий кушимча текширув усуллари;

 • Бемор М. 22 ёшда, кул-оёкдари титраши, иштаханинг пасайишига шикоят килади. Курик вактида куллари титраши, нущи секинлашган ва талаффузи тушунарсиз эканлиги аникданди. "Жигар кафтлари", тери куруклиги, куз шиллик пардаси иктериклиги, кукрак ва корин олд юзасида "томир юлдузчалари" аникланади. Тили алвон рангда. Жигар + 2 см, огрикли, енгил асцит кузатилади. Окулист куриги: шох парда чекка кисмида Кайзер-Флейшер халкаси мавжуд.АБ 100/80 мм сим.уст. Юкорида келтирилган белгилар билан кечадиган камида 3 касалликни курсатинг;

  6. ТТК даволаш ва олдини олиш тадбирларини тугри олиб бориш учун беморларни уч гурухга булиш максадга мувофикдир:

 • Гастрит.
 • Проблемы с выводом:

  Демак ТТК келиб чикишига бир-бири билан узвий боглик булган рационал овкатланмаслик ва истеъмол килинган таомлар таркибида темир моддасининг камлиги, унинг ичакларда ёмон сурилиши ва оксил етишмовчилиги натижасида организмда биоэлементининг камайиб кетиши (бирламчи захирада) хамда тез-тез хомиладорлик ва тугиш сабабли темирнинг организмда куп сарфланиши, турли кон кетишлар натижасида унинг куп йукотилиши ва катор бошка омиллар сабаб булар экан.

 • Бемор 34 еш, холсизликка, озгина жисмоний харакатдан кейин хансираш. 10 ешида митрал нуксон аникланган, лекин узини яхши сезган. 1 ой олдин харорати даврий равишда 37,6-38*Сгача ошиб турган. 2 хафта аввал белда, унг енбош сохасида кучли огрик пайдо булган. Объектив: териси окиш-саргиш рангда, сонда петихиал тошмалар бор. Пульс 88 та 1мин.да. АД 140/40 мм.с.уга тенг. Кузатувда култик ости чизигининг 6-ковурга оралигида пульсация аникланади, 5-6 ковургалар сохасида диастолик титраш аникланади. Юрак чегаралари: чапда- урта умров чизигидан 2 см ташкарида, 6 ковурга орасида; юкори чегараси- 3 ковурга сохасида; унгда-туш унг киррасидан 3 см ташкарида. Аус-яда аортада ва5 нуктада диастолик шовкин. чуккида систолик шовкин. упка артериясида 2 тон акценти. упкада дагал нафас. Жигар +3 см. палпацияда сезгир. Пальпацияда унг буйракнинг пастки кисми огрикли. Кон анализи. Нb 65 г/л, эритр 2,6*1012/л, лейк 3,8*109/л, эоз 2%, п/я 6%, сегм 66%, лимф 20%, мон 6%, ЭЧТ 55 мм/с.

  Билет №34

 • 22 ёшли бемор, студент УАВ га туш орти ва ханжарсимон усимта атрофида ачишиш хиссига, кизилунгачдан овкат утганда тикилиш ва ачишиш хисси, ютишнинг бузилиши, баъзида олдинга эгилганда ва горизонтал холатда таом, нордон ёкй аччик суюкликнинг огизга кайтиб келишига шикоятлар билан мурожаат килди.

  • Лаборатория текширишларининг соглом одамлардаги курсаткичлари узбек эр-каклари ва аёллари популяциясида хам ойдинлаштирилиши лозим ёки бу борадаги мавжуд услубий курсатмалардан амалиётда кенг фойдаланиш зарур (слайдга эътиборингизни каратаман);

  1. Республикамиз ахолисининг купрок ун ва усимлик махсулотларидан тайёрланган таомлар истеъмол килиши ва уларнинг аксарияти термик ишлов билан тайёрланиши темир модйасининг сурилиши ёмонлашуви хамда унинг кеча-кундузлик рационда камлигига олиб келади. Шу уринда темирнинг сурилиши у ёки бу махсулот таркибидаги унинг ичакларда сурилиш даражасига богликлигини эслатиб утмокчимиз. Усимликлардан тайёрланган таомлардан унинг сурилиши чегараланган булиб аксинча хайвонот махсулотлари таркибидагиси яхши сурилади гурунч таркибидаги темирнинг атиги 1%, меваларидагисини 3%, дуккакли усимликлар таркибидагисининг 6-7% сурилади. Мол ва айникса ёш бузок гушти таркибидаги темир яхши сурилиб унинг микдори 20-22% га етади, балик таркибидаги темирнинг 11% сурилади. Шу уринда овкат таркибидаги темир моддасининг хамда темир препаратларининг аскорбин, лимон, янтар кислоталари, фруктоза оширишини, чой, кепак, тухум сариги, тани, кисел антацидлар, клетчаткаларга бой таомлар аксинча сусайтиришини таъкидламокчимиз.

 • Хозирги кунда Узбекистон кайси давлатлар била узаро узвий алокаларини йулга куймокда?
 • Кандли диабетда буйракнинг зарарланиши: клиникаси, диагностикаси
 • Тара??иётнинг "ўзбек модели", мамлакатда бозор муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос белгилари ?андай?
 • Ошкозон яра касаллиги янгича тасаввурда клиника аниклаш даволаш
 • Кон тахлили: камконлик, лейкопения, ЭЧТ кескин ортган (40 мм/соат), канд микдори 7 ммоль/ л, пешобда 1%.

  Окибатини аникланг.

 • Отеки лица и конечностей;
 • Вазиятли масала Бемор Б. 38 ешда, шикоятлари: умумий холсизлик, тез чарчаш, хоргинлик, харорат кутарилиши, шиллик-йирингли балгамли йутал,хансираш. Ахволи огирлашганига 5 кун булган. Касаллик 5 йил олдин бошланган булиб, даврий равишда бахор-куз фаслларида совуккотиш натижасида кузиб турган. Шиллик-йирингли балгам кузиш пайтида бир неча ойгача оз микдорда ажралиб турган. Бемор 20 йил давомида кунига 1 кути сигарет чекади. Объектив: Тана температураси 37,5*С. Умумий ахволи коникарли. Териси тоза. Упкада аник перкутор товуш эшитилади. Аускультатив сусайган везикуляр нафас,икала томонда турли калибрдаги нам хириллашлар эшитилади. НОС 1мин.да 22 марта. Юрак тонлари аник,ритмик. А/Д 120/80 мм.с.у.га тенг. Абдоминал патология аникланмади.

  Беморга курсатиладиган шошилинч ердамни аникланг.

  Билет №29

  Билет №30

 • Бола 1.5ойлик касаллик бошланганидан 2 хафта утиб мурожат этган. Шикояти куп маротаба нордон ходли фантансимон кусиш,тана вазнини йукотишига, ва ка сийишига. Касаллик бирданига бошланиб кусук моддаси еган оватига нисбатан куп. Юкоридаги шикоятлар доимий булиб купайиб бормокда. Уч кун олдин бемор холсиз булиб, сийиши камайган. Ичи 3 кундан бери келмаган.
 • Увеличение артериального давления;
 • 2.ЭКГ хулосасини айтинг.

  Маъруза №26 камконлик касаллигини эртарок аниклаш, даволаш ва олдини олиш. Хомиладорлик камконлиги

  4. Темир моддасининг организмдан куп йукотилиши.

  Диагнозни аниклаш учун зарурий кушимча текширув усуллари;

  • Тугилган болани соглом, баркамол, касалликларга бардошли булиб усишида она сутининг ахамияти тугрисида кенг оила уртасида тушунтириш ишларини олиб бориш;

 • Кизилунгач дискенезияси.
 • Терроризм нима?
 • 1. 3 булак саримсокпиезли 1 пиела кайнатилган илик сув нахорга ичилади. 3 КУН.

  — Тирсакларпинг юпкалашиб яссиланиши, уларда кундаланг чизикларни хамда де-формация — «Койлонихия» нинг хосил булиши;

 • Выполнение упражнений для укрепления мышц таза;
 • Ут-тош касаллиги 3Сурункали колитлар
 • Гепатитлар жигар паразитар кисталари
 • КАМКОНЛИК КАСАЛЛИГИНИ ЭРТАРОК АНИКЛАШ,

 • Бемор А. 36 еш, врач хузурига коринда уткир огрик,огрикнинг овкатдан 30 мин. утгач кучайишига, огрик пайтида кусишга, кайт килгандан кейин ахволининг бироз енгиллашишига шикоят килади. Бемор баъзан енгиллик булиши учун кусиш рефлексини узи чакиради. Иштахаси сакланган, лекин овкатдан кейин огрик пайдо булганлиги учун овкатланишдан бош тортади. Бемор бир неча йилдан буён касал, касаллик белгилари куз-бахор мавсумида ва рухий кузгалишдан кейин кучаяди. Бемор 20 йилдан буён кунига 1 кути сигарет чекади. Объектив: умумий ахволи коникарли, тери ва куринадиган шиллик каватлари рангпар, тери ости ёг кавати яхши ривожламаган. Упка ва юрак патологиясиз. Тили ок караш б-н копланган, пальпацияда кориннинг эпигастрал сохаси огрикли. Жигар ва талок пайпасланмайди.

  Гельминт пайдо киладиган касалликлар «Гельминтозлар» деб аталади.

 • Уткир пневмония: аниклаш, классификация, диагностика.
 • Определение количества антидиуретического гормона;
 • Непостоянная никтурия, при которой не снижается количество выделяемой мочи за день.
 • Бемор И. 36 еш, врачга куйдаги шикоятлар билан мурожат килди: калтираш, тана хароратининг куталиши курук йутал, унг кукрак кафасида огрик. Бемор сузидан унг ёнбош сохаси билан ётиш кулайлик тугдиради. Объектив: тана харорати 37,8°С, холати урта огирликда, бемор унг томони билан ётибди. Тери коплами тоза, курикда кукрак кафасининг унг томони нафас актидан оркада колган. Унг томонида сусайган нафас, плевра ишкаланиш шовкини эшитилади. Юрак тонлари бугик, ЮКС 92 минутга, КБ 120/80 мм.сим.уст. га тенг. Абдоминал касалликлар аникланмайди.

  2. Сизнинг дастлабки диагнозингиз;

 • Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг "Тарихий хотирасиз келажак йў?" асарида ?андай муаммолар илгари сурилган?
 • Похожие посты:

  • Ципрофлоксацин при молочнице отзывы При одновременном применении с НПВС (за исключением ацетилсалициловой кислоты) повышается риск развития судорог. После внутривенных инфузий 200 мг или 400 мг ТCmax - 60 минут, Cmax - 2.1 мкг/мл и 4.6 мкг/мл, соответственно.Vd - 2-3 л/кг, связь с белками плазмы - 20-40%. Ципрофлоксацин При скорости […]
  • Папилломы 26 51 обычные бородавки — 2, 4, 26, 27, 29, 57; Из-за этого диагностировать ВПЧ на ранней стадии удается далеко не всегда. Человек, не зная об этом, распространяет вирусы на окружающих, заражая их. Около 60% носителей вируса замечают у себя симптомы заболевания. В остальных случаях ВПЧ протекает в […]
  • Фурагин от цистита у женщин Тем не менее, в настоящее время очень многие женщины, испытывая неприятные симптомы, не спешат узнавать, какие лекарства от цистита назначит врач. Многие страдают от жжения и резей при мочеиспускании, от частых позывов и при этом не желают посещать врача, который подскажет, чем лечится это заболевание и чем […]
  • Виферон при лечении папилломы Подофиллин (ингибитор митозов). Эффективность 17-76%. Вызывает токсические и тератогенные эффекты. Как вывести папилломы беременной Анна из Москвы, подскажите, пожалуйста, к какому врачу ходили и куда? Как применять виферон при папилломах К лечению кондилом данным препаратом следует подходить очень […]
  • Эффективные препараты при мастопатии Профилактикой мастопатии будут следующие рекомендации: Андрогены. Для борьбы с болезнью используются препараты, в состав которых входят андрогены, поскольку они являются антагонистами эстрогенов. Наиболее популярным средством этой группы является «Даназол». Он угнетает синтез гонадотропного гормона (на […]
  • Острый цистит переходящий в пиелонефрит Пятница, 19 сентября 2014 г. Симптомы Острого пиелонефрита В детстве пиелонефрит развивается приблизительно у 3% девочек и 1% мальчиков. У 17% из них развиваются рубцовые изменения паренхимы почек, у 10-20% — гипертензия. Диагностика острого пиелонефрита Иногда острый пиелонефрит может протекать с […]
  • Цистит у малыша год частый плач, особенно при мочеиспускании; Статистика заболеваемости первичный – возникает в здоровом мочевом пузыре Девочки в 6 раз чаще подвержены этой болезни по сравнению с мальчиками: инфекции проще подняться в мочевой пузырь по широкому и короткому мочеиспускательному каналу, чем по длинному […]
  • Касторовое при мастопатии Лечение мастопатии камфорным, касторовым и другими целебными маслами «Когда моя тетя заболела мастопатией. то была в отчаянии. Лечение подсказала санитарка, она принесла рецепт, который достался ей еще от бабушки. Первый три дня надо пить по три капли березового дегтя (есть в аптеке), разбавленного в […]
  • Порошок от цистита для женщин Нельзя принимать женщинам в положении детям дошкольного возраста. Цена доступная – 100 рублей. За последний год в аптеках появился порошкообразный препарат из растительного сырья под названием Цистениум. В состав включены: неприятный вкус некоторых компонентов; Побочные эффекты и нежелательные реакции Так […]
  • Днк папилломавирусов 58 тип неправильное питание; Заражение вирусами папилломы 52, 56, 58 типа происходит через половой контакт. Так как мужчины могут быть носителями разных вирусов, то при частой смене половых партнеров женщина собирает целый букет вирусов онкогенного типа. Статистика называет конкретные цифры, которые говорят, что […]

  Рубрики: